300 mln euro dla Ukrainy

Jest to początkowa część pierwszej 600-milionowej transzy w ramach nowego, wartego 1,2 mld euro, programu nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.

300 mln euro dla Ukrainy

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej (MFA). Wypłata środków została przyspieszona, aby pomóc zwiększyć stabilność makroekonomiczną Ukrainy w kontekście niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji Rosji.

Oczekuje się, że kolejna wypłata w wysokości 300 mln euro nastąpi w przyszłym tygodniu. Program jest konkretnym wyrazem niezachwianego wsparcia UE dla Ukrainy.

Wypłata następuje po szybkim przyjęciu przez Radę i Parlament Europejski wniosku Komisji dotyczącego nowego programu pomocy. Pozostałe środki (600 mln euro) zostaną wypłacone jeszcze w tym roku, zgodnie z protokołem ustaleń podpisanym przez UE i Ukrainę.

Równolegle z wdrażaniem programu nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, Komisja przygotowuje dodatkowy program MFA, aby dalej wspierać Ukrainę w dłuższej perspektywie, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej von der Leyen pod koniec stycznia.

W ostatnich latach UE udzieliła Ukrainie znacznej pomocy. Od 2014 r. UE i europejskie instytucje finansowe przeznaczyły dla tego kraju ponad 17 mld euro w formie dotacji i pożyczek. Kwota ta obejmuje przekazanie Ukrainie 5,6 mld euro w ramach pięciu programów pomocy makrofinansowej na wsparcie realizacji szerokiego programu reform w takich obszarach, jak walka z korupcją, niezawisły wymiar sprawiedliwości, praworządność i poprawa klimatu biznesowego. W ramach ostatniego programu MFA dla Ukrainy, UE wypłaciła 1,2 mld euro. Program zakończył się w 2021 r., kiedy Ukraina wdrożyła wszystkie warunki uzgodnione w protokole ustaleń w zakresie zarządzania finansami publicznymi, sprawowania rządów i praworządności oraz poprawy klimatu biznesowego.

Jednocześnie Komisja pracuje na wszystkich frontach, aby wesprzeć Ukrainę pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych. Obejmuje to zarówno pomoc humanitarną, jak i pomoc w zakresie ochrony ludności. 1 marca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała co najmniej 500 mln euro dodatkowego finansowania ze środków UE na działania w zakresie reagowania na humanitarne konsekwencje kryzysu.