Erasmus+: współpraca 44 Uniwersytetów Europejskich

Międzyuczelniane kampusy będą oferować studentom, kadrze i naukowcom z całej Europy możliwości w zakresie mobilności bez przeszkód, by wspólnie tworzyć nową wiedzę w różnych krajach i dyscyplinach.

Komisja Europejska ogłosiła wyniki zaproszenia do składania wniosków dotyczących inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” w 2022 r. Z rekordowego budżetu w wysokości 272 mln euro pochodzącego ze środków programu Erasmus+ szesnaście dotychczasowych sojuszy uczelni europejskich (tzw. Uniwersytetów Europejskich) nadal będzie otrzymywać wsparcie, a cztery nowe sojusze rozpoczną współpracę. Wraz z 24 sojuszami wybranymi w 2020 r. istnieją obecnie 44 Uniwersytety Europejskie, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego w stolicach i w oddalonych regionach 31 krajów. Uniwersytety Europejskie to sojusze międzyuczelniane z całej Europy, które współpracują w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji z korzyścią dla studentów, nauczycieli i całego społeczeństwa.

Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas powiedział: – Jeśli spojrzymy na europejskie uczelnie osobno, to zauważymy, że każda z nich jest samoistnym ośrodkiem wiedzy i innowacji. Tworząc między nimi połączenia i transnarodowe sojusze, dajemy im możliwość stania się europejskimi liderami wiedzy oraz dalszego rozwoju poprzez współpracę w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji. Jestem przekonany, że Uniwersytety Europejskie wspólnie wprowadzą szkolnictwo wyższe w Europie na nowy poziom. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym kandydatom.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła: – Jesteśmy bliżej urzeczywistnienia naszej wizji dotyczącej sektora szkolnictwa wyższego w Europie: międzyuczelniane kampusy oferujące studentom, kadrze i naukowcom z całej Europy możliwości w zakresie mobilności bez przeszkód, by wspólnie tworzyć nową wiedzę w różnych krajach i dyscyplinach. Jestem dumna, że możemy zapewnić sojuszom wyższe i długoterminowe finansowanie z programu Erasmus+, a także że zadbaliśmy o integracyjne podejście, dzięki któremu instytucje szkolnictwa wyższego mogą przyłączać się do istniejących już sojuszy lub tworzyć nowe.

Każdy sojusz otrzymuje budżet w wysokości do 14,4 mln euro z programu Erasmus+ na okres czterech lat. Oznacza to znaczne zwiększenie środków w porównaniu z maksymalną kwotą 5 mln euro przyznawaną na trzyletni okres na podstawie poprzednich zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+.

Zaproszenie do składania wniosków „Uniwersytety Europejskie Erasmus+” na 2022 r. obejmowało dwa tematy: z jednej strony oferowało trwałe finansowanie już istniejących udanych sojuszy uczelni w celu dalszej realizacji ich długoterminowej wizji. Liczba 16 udanych sojuszy zwiększyła się o około 30 kolejnych. Z drugiej strony zaproszenie do składania wniosków oferowało wsparcie na tworzenie nowych Uniwersytetów Europejskich w całej Europie skupiających różne instytucje szkolnictwa wyższego wokół wspólnych wizji strategicznych.

Wraz z 24 sojuszami wybranymi w 2020 r., 44 Uniwersytety Europejskie skupiają obecnie 340 uczelni w stolicach i oddalonych regionach 31 krajów, obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię, Serbię i Turcję. Nowością w tegorocznej edycji zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ jest to, że w sojuszach mogą teraz uczestniczyć partnerzy stowarzyszeni z państw uczestniczących w procesie bolońskim, w tym na przykład z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Ponadto dzięki współpracy z około 1300 partnerami stowarzyszonymi, takimi jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, miasta oraz władze lokalne i regionalne, uczelnie europejskie mogą znacznie zwiększyć jakość i zakres szkolnictwa wyższego.

Pod koniec 2022 r. Komisja ogłosi kolejne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w celu zaoferowania finansowania dotychczasowych sojuszy i możliwości tworzenia nowych.

Kontekst

„Uniwersytety Europejskie” to transnarodowe sojusze obejmujące średnio dziewięć instytucji szkolnictwa wyższego, którymi mogą być różne rodzaje uczelni (np. wszechstronnie kształcące uniwersytety badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, instytuty techniczne, szkoły sztuki oraz uczelnie zajmujące się wyższym kształceniem i szkoleniem zawodowym) o szerokim zasięgu geograficznym w całej Europie.

Instytucje te wspólnie znajdują nowe sposoby długofalowej, zrównoważonej, systemowej współpracy strukturalnej w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji w całej Europie. Oferują ukierunkowane na studentów programy nauczania realizowane wspólnie w kampusach międzyuczelnianych, w których studenci, kadra i naukowcy ze wszystkich części Europy mogą się swobodnie przemieszczać.

Z czasem Uniwersytety Europejskie będą skupiać coraz więcej wydziałów, instytutów, pracowników i studentów, oferować coraz bardziej innowacyjne metody pedagogiczne skupione na wyzwaniach i podejściach transdyscyplinarnych, realizować coraz więcej wspólnych programów, nabierać coraz bardziej włączającego charakteru i zacieśniać więzi ze swoimi społecznościami.

Przed Szczytem Społecznym w Göteborgu, który odbył się w listopadzie 2017 r., Komisja zwróciła się do przywódców Unii Europejskiej z propozycją inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych, która miała stanowić część ogólnej wizji utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji.

Europejska strategia na rzecz szkół wyższych określa ambitny cel polegający na wspieraniu 60 Uniwersytetów Europejskich skupiających ponad 500 uczelni do połowy 2024 r. W związku z tym w obecnym okresie programowania 2021–2027 przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+ na wsparcie Uniwersytetów Europejskich. Wsparcie dla wymiaru badawczego Uniwersytetów Europejskich będzie objęte europejską inicjatywą na rzecz doskonałości w ramach programu „Horyzont Europa”.