KE rozluźnia zasady pomocy państwowej

Do końca tego roku obowiązywać mają tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim dodatkowe wsparcie gospodarki. Obejmują one dotacje bezpośrednie, zwolnienia podatkowe, zaliczki, jak również gwarancje państwowe na pożyczki. – Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 są poważne. Musimy działać szybko, aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami – mówi komisarz Margrethe Vestager.

Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19. Wraz z wieloma innymi środkami wsparcia, które mogą być stosowane przez państwa członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, tymczasowe ramy prawne umożliwiają państwom członkowskim zapewnienie dostępności do wystarczającej płynności wszystkim rodzajom przedsiębiorstw oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po zakończeniu epidemii COVID-19.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: – Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 są poważne. Musimy działać szybko, aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami. Musimy przy tym działać w sposób skoordynowany. Nowe tymczasowe ramy prawne umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności, jaką przewidują zasady pomocy państwa, w celu wsparcia gospodarki w tym trudnym czasie.

Zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi dotyczącymi pomocy państwa na rzecz wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19, których podstawę stanowi art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uznaje się, że w całej gospodarce UE występują poważne zakłócenia. Aby temu zaradzić, tymczasowe ramy prawne przewidują pięć rodzajów pomocy:

  • dotacje bezpośrednie, selektywne korzyści podatkowe oraz zaliczki: państwa członkowskie będą mogły ustanowić programy, w ramach których przedsiębiorstwom będzie można przyznać do 800 000 euro na zaspokojenie pilnego zapotrzebowania na płynność;
  • gwarancje państwowe na pożyczki zaciągnięte przez przedsiębiorstwa w bankach: państwa członkowskie będą mogły udzielać gwarancji państwowych, aby zapewnić możliwość udzielania przez banki pożyczek klientom, którzy ich potrzebują;
  • subsydiowane pożyczki ze środków publicznych dla przedsiębiorstw: państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorstwom pożyczek o korzystnych stopach oprocentowania. Pożyczki te mogą pomóc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu pilnych potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych;
  • gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki realnej: niektóre państwa członkowskie planują wykorzystać istniejące zdolności banków w zakresie udzielania pożyczek jako kanał wsparcia dla firm, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotowe ramy jasno stanowią, że taka pomoc jest uznawana za pomoc bezpośrednią dla klientów banków, a nie dla samych banków, i zawierają wytyczne dotyczące sposobu minimalizowania zakłócenia konkurencji między bankami;
  • krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych: ramy te wprowadzają dodatkową elastyczność, jeśli chodzi o sposób wykazywania, że określone kraje są wolne od ryzyka zbywalnego, umożliwiając tym samym udzielanie przez państwo, w razie potrzeby, krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych.

Ze względu na ograniczoną wielkość budżetu UE większość środków na walkę z tym kryzysem będzie pochodziła z budżetów państw członkowskich. Tymczasowe ramy pomogą ukierunkować wsparcie dla gospodarki, ograniczając jednocześnie negatywny wpływ na równe warunki działania na jednolitym rynku.

Tymczasowe ramy prawne obejmują w związku z tym szereg zabezpieczeń. Przewidują na przykład powiązanie subsydiowanych pożyczek lub gwarancji dla przedsiębiorstw ze skalą ich działalności gospodarczej poprzez odniesienie do kwoty wynagrodzeń, obrotu lub zapotrzebowania na płynność, a także do korzystania ze wsparcia publicznego w zakresie kapitału obrotowego lub inwestycyjnego. Pomoc ta powinna zatem umożliwić przedsiębiorstwom przetrwanie pogorszenia koniunktury i przygotowanie gruntu pod trwałe ożywienie.

Tymczasowe ramy uzupełniają wiele innych, dostępnych już dla państw członkowskich, możliwości łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych epidemii COVID-19, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. W dniu 13 marca 2020 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie skoordynowanej reakcji gospodarczej na epidemię COVID-19, w którym przedstawiono te możliwości. Państwa członkowskie mogą na przykład wprowadzić z korzyścią dla przedsiębiorstw ogólnie obowiązujące zmiany (np. odroczenie podatków lub subsydiowanie skróconego czasu pracy we wszystkich sektorach), które nie wchodzą w zakres zasad pomocy państwa. Mogą również przyznawać przedsiębiorstwom rekompensaty za szkody poniesione z powodu epidemii COVID-19 oraz bezpośrednio w jej rezultacie. Może to być przydatne w kontekście wsparcia szczególnie dotkniętych sektorów, takich jak transport, turystyka, hotelarstwo i handel detaliczny.

Ramy będą obowiązywać do końca grudnia 2020 r. W celu zapewnienia pewności prawa Komisja dokona ich oceny przed upływem tego terminu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kontekst

Zasady pomocy państwa pozwalają państwom członkowskim podjąć szybkie i skuteczne działania w celu wsparcia obywateli i przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w obliczu trudności gospodarczych spowodowanych przez epidemię COVID-19.

Przyjęte dziś tymczasowe ramy prawne stanowią uzupełnienie dla szerokich możliwości, jakimi dysponują państwa członkowskie w zakresie opracowywania środków zgodnych z obowiązującymi unijnymi zasadami pomocy państwa, jak określono w komunikacie w sprawie skoordynowanej reakcji gospodarczej na epidemię COVID-19 z dnia 13 marca 2020 r. W szczególności mogą przyjmować środki, które wykraczają poza zakres kontroli pomocy państwa, takie jak fundusze krajowe przyznawane na potrzeby usług zdrowotnych lub innych usług publicznych w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19. Państwa członkowskie mogą również podejmować natychmiastowe działania, stosując publiczne środki wsparcia, które są dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw, takie jak subsydiowanie wynagrodzeń, zawieszenie płatności podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT bądź składek na ubezpieczenie społeczne. Co więcej, państwa członkowskie mogą przyznać bezpośrednie wsparcie finansowe konsumentom, na przykład w związku z anulowanymi rezerwacjami lub biletami, których koszt nie jest zwracany przez operatorów.

Ponadto przepisy UE w sprawie pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw mających problemy z płynnością i potrzebujących natychmiastowej pomocy. Art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umożliwia państwom członkowskim wypłacanie przedsiębiorstwom odszkodowań za szkody spowodowane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak te spowodowane przez epidemię COVID-19, w tym stosowanie środków w sektorach takich jak lotnictwo i turystyka.

Komisja przyjęła tymczasowe ramy prawne w 2008 r. w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy.

Więcej informacji:

Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje tymczasowe ramy prawne >>>Pobierz.


Margrethe Vestager