Komisja inwestuje ponad 233 mln euro

Źródło: Freepik

Komisja zainwestuje  ponad 233 mln euro w dwanaście nowych projektów strategicznych w całej Europie w ramach programu LIFE, aby wesprzeć realizację ambicji UE w zakresie środowiska i klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Oczekuje się, że te projekty strategiczne zmobilizują znaczne dodatkowe fundusze z innych źródeł UE, w tym z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także z rządów krajowych i inwestycji sektora prywatnego.

Dwanaście projektów przewodnich przyznanych w dziesięciu państwach członkowskich UE

Finansowanie przyznane na te dwanaście projektów strategicznych wesprze BułgarięCzechyIrlandięHiszpanięFrancjęWłochyLitwęAustrięPolskę i Finlandię w osiągnięciu ich krajowych celów środowiskowych i klimatycznych w miarę zwiększania wkładu w zieloną transformację UE.

Jeżeli chodzi o środowisko, wybrane strategiczne projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane przyniosą korzyści ekosystemom morskim, a do 2030 r. planuje się wyznaczenie co najmniej 30 % obszarów morskich Irlandiijako morskich obszarów chronionych (MPA) (MPA-LIFE-IRELAND). Poprawią również jakość powietrza w województwie podkarpackim, zmniejszając jednocześnie ubóstwo energetyczne i zwiększając efektywność energetyczną (LIFE Podkarpackie); oraz poprawa jakości wody i gospodarki wodnej na Litwie (LIFE SIP Vanduo).  

Wybrano również sześć innych projektów mających na celu pobudzenie przyrody i różnorodności biologicznej. Finlandii program Priodiversity LIFE ma na celu wdrożenie regionalnych planów działania na rzecz różnorodności biologicznej oraz budowanie zdolności. W północnych Włoszech program LIFE NatConnect2030 podejmie działania na ponad 500 miejscach w celu zwiększenia różnorodności biologicznej i wzmocnienia korytarzy ekologicznych. Program LIFE SNAP Ireland będzie ukierunkowany na bariery utrudniające realizację irlandzkiegofunduszu działań priorytetowych Natura 2000. Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej we Francjizaangażuje władze lokalne i zmobilizuje obywateli do wspierania zmian w sposobie życia i produkcji za pośrednictwem programu LIFE BIODIVFr. W Czechach PROSPECTIVE LIFE wdroży „aktywne narzędzia ochrony gatunków”, aby pomóc odwrócić spadek liczebności co najmniej 25 gatunków. Ponadto w Austrii program LIFE Amoore ma na celu odbudowę ponad 1400 hektarów torfowisk, w tym 13 różnych siedlisk i 37 gatunków o wysokiej wartości ochronnej.

Jeżeli chodzi o zmianę klimatu, projekt ACE LIFE pomoże Finlandii osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. poprzez ograniczenie emisji z rolnictwa, transportu ciężkiego i maszyn oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach przemysłowych. LIFE PYRENEES4CLIMA jest projektem transgranicznym realizowanym przez Hiszpanię, Francję i Andorę, którego celem jest przyspieszenie przystosowania się do zmiany klimatu w Pirenejach poprzez poprawę wiedzy i zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu dla przyrody, ludzi i gospodarki. Ponadto w Bułgarii LIFE-SIP CLIMA-SUMP wdroży plany zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w sześciu gminach, aby pomóc w osiągnięciu bezemisyjnej mobilności na drodze do neutralności klimatycznej. 

Kontekst ogólny

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Od 1992 za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne: współfinansowaniem ze środków LIFE objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. W latach 2021–2027 Komisja zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60 %, do 5,4 mld EUR, i uwzględniła nowy podprogram „Przejście na czystą energię”. Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Strategiczne projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane mają na celu wspieranie wdrażania prawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska i klimatu na szczeblu regionalnym, wieloregionalnym, krajowym lub ponadnarodowym. 

Mają one opierać się na sukcesie projektów zintegrowanych LIFE, które były finansowane w latach 2014 –2020, aby pomóc Europie stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. oraz z powodzeniem wdrożyć Europejski Zielony Ład

Projekty LIFE wspierają unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ramową dyrektywę wodną, dyrektywę w sprawie jakości powietrza, dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiejplan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętymplan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeńprawo o odbudowie zasobów przyrodniczych oraz przyczyniają się do przejścia na czystą energię, a także inne krajowe, regionalne, miejskie lub sektorowe strategie i plany klimatyczne. 

Więcej Informacji

Projekty strategiczne LIFE – krótkie opisy 

Program LIFE 

Europejski Zielony Ład