Komisja zaleca przeprowadzenie ocen ryzyka w czterech obszarach technologii krytycznych: zaawansowanych półprzewodników, sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, biotechnologii

Komisja zatwierdziła dziś co do zasady zalecenie w sprawie obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE do dalszej oceny ryzyka z udziałem państw członkowskich. Zalecenie to jest wynikiem wspólnego komunikatu w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego, w którym wprowadzono kompleksowe podejście strategiczne do bezpieczeństwa gospodarczego w Unii.

Zalecenie to dotyczy oceny jednego z czterech rodzajów ryzyka w ramach tego kompleksowego podejścia, a mianowicie ryzyka technologicznego i wycieku technologii. Ocena ryzyka będzie miała obiektywny charakter i na obecnym etapie nie można przewidzieć ani jej wyników, ani żadnych działań następczych. Komisja przedstawia w zaleceniu wykaz dziesięciu obszarów technologii krytycznych. Obszary te wybrano na podstawie następujących kryteriów:

  • Prorozwojowy i transformacyjny charakter technologii: potencjał i znaczenie technologii pod względem dużego wzrostu wydajności i sprawności lub radykalnych zmian w sektorach, zdolnościach itp.;
  • Ryzyko fuzji wojskowo-cywilnej: znaczenie technologii zarówno dla sektora cywilnego, jak i wojskowego oraz ich potencjał pod względem rozwoju obu tych obszarów, a także ryzyko wykorzystania niektórych technologii ze szkodą dla pokoju i bezpieczeństwa;
  • Ryzyko, że technologia może zostać wykorzystana z naruszeniem praw człowieka: potencjalne niewłaściwe wykorzystanie technologii z naruszeniem praw człowieka, w tym ograniczaniem podstawowych wolności.

Wspólne oceny ryzyka z państwami członkowskimi

Spośród dziesięciu obszarów technologii krytycznych w zaleceniach określono cztery obszary technologii, które uznaje się za stwarzające najbardziej wrażliwe i bezpośrednie zagrożenia związane z bezpieczeństwem technologicznym i wyciekiem technologii:

  • Zaawansowane technologie półprzewodnikowe (mikroelektronika, fotonika, czipy o wysokiej częstotliwości, sprzęt do produkcji półprzewodników)
  • Technologie sztucznej inteligencji (obliczanie wielkiej skali, chmura i przetwarzanie brzegowe, analiza danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka, rozpoznawanie obiektów)
  • Technologie kwantowe (obliczenia kwantowe, kryptografia kwantowa, komunikacja kwantowa, wykrywanie kwantowe i radary kwantowe)
  • Biotechnologie (techniki modyfikacji genetycznej, nowe techniki genomowe, napęd genowy, biologia syntetyczna)

Komisja zaleca, aby do końca bieżącego roku państwa członkowskie wraz z Komisją przeprowadziły najpierw wspólne oceny ryzyka w tych czterech obszarach. Zalecenie zawiera pewne zasady przewodnie dotyczące struktury wspólnych ocen ryzyka, w tym konsultacji z sektorem prywatnym i ochrony poufności.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wniosków dotyczących kolejnych wspólnych z państwami członkowskimi ocen ryzyka dotyczących co najmniej jednego z wymienionych dodatkowych obszarów technologii lub ich podzbiorów, Komisja weźmie pod uwagę bieżące lub planowane działania promujące lub partnerskie w danym obszarze technologii. Ogólnie rzecz biorąc, Komisja będzie mieć na uwadze, że środki zastosowane w celu zwiększenia konkurencyjności Unii w odpowiednich obszarach mogą przyczynić się do zmniejszenia niektórych zagrożeń technologicznych.

Co dalej?

Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi za pośrednictwem odpowiednich forów eksperckich w celu rozpoczęcia wspólnych ocen ryzyka w czterech wyżej wymienionych obszarach technologii.

Ponadto Komisja zaangażuje się w otwarty dialog z państwami członkowskimi na temat odpowiedniego harmonogramu i zakresu kolejnych ocen ryzyka, uwzględniając m.in. wpływ czynnika czasowego na ewolucję ryzyka. Na podstawie takiego dialogu i początkowych doświadczeń z pierwszymi wspólnymi ocenami ryzyka, a także dodatkowych informacji, które mogą pojawić się na temat wymienionych obszarów technologii, Komisja może przedstawić kolejne inicjatywy w tym zakresie do wiosny 2024 r.

Zalecenie nie przesądza o wyniku oceny ryzyka. Jedynie wynik szczegółowej wspólnej oceny poziomu i charakteru przedstawionego ryzyka może posłużyć za podstawę dalszej dyskusji na temat potrzeby wprowadzenia precyzyjnych i proporcjonalnych środków w celu promowania, partnerstwa lub ochrony w którymkolwiek z tych obszarów technologii lub ich podzbiorze.

Kontekst

20 czerwca 2023 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel przyjęli wspólny komunikat w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego. Europejska strategia bezpieczeństwa gospodarczego opiera się trzech filarach: wspieraniu bazy ekonomicznej i konkurencyjności UE; ochronie przed ryzykiem; oraz nawiązywaniu partnerstw z możliwie najszerszą grupą krajów w celu rozwiązywania wspólnych problemów i dbania o wspólne interesy.

Określono w nim działania, które należy podjąć w celu wyeliminowania zagrożeń dla odporności łańcuchów dostaw, zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa infrastruktur krytycznych, zagrożeń związanych z bezpieczeństwem technologicznym i wyciekiem technologii oraz ryzyka wykorzystania zależności gospodarczych lub wymuszenia ekonomicznego jako broni. Wykaz przedstawiony w zaleceniu należy do trzeciej kategorii tych działań.

Dodatkowe informacje:

Wspólny komunikat w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego