Nagrody za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłasza konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”, które w tym roku zastąpi sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nagroda za Solidarność Obywatelską uhonoruje kreatywne i skuteczne inicjatywy osób fizycznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw prywatnych, które wniosły wyjątkowy wkład w walkę z pandemią COVID-19 oraz w łagodzenie jej poważnych i wielorakich konsekwencji, a tym samym wzmocniły europejską solidarność i przyczyniły się do tworzenia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach UE.

Nagroda EKES-u ma na celu lepsze uwidocznienie tych inicjatyw, zwiększenie świadomości ich wpływu, a dzięki temu oddanie hołdu wszystkim osobom, które walczyły z koronawirusem, okazując odwagę, zaangażowanie, solidarność i niewiarygodne poczucie odpowiedzialności.
Aby kwalifikować się do konkursu, uczestnicy muszą mieszkać lub mieć siedzibę w UE. Wnioski mogą również zgłaszać mieszkańcy, firmy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego ze Zjednoczonego Królestwa. Mimo że większość Brytyjczyków zagłosowała za brexitem i kraj ten opuszcza UE, EKES chce pokazać, że nie zamierza zrywać więzi ze społeczeństwem obywatelskim w dawnym państwie członkowskim, a wręcz przeciwnie – pragnie utrzymywać z nim bliskie stosunki.

EKES przyzna do 29 nagród w wysokości 10 000 EUR każda na inicjatywy prowadzone na terytorium UE lub Zjednoczonego Królestwa. 27 nagród jest przeznaczonych na projekty realizowane w państwach członkowskich, jedna dla wniosku ze Zjednoczonego Królestwa i jedna za projekt o charakterze transgranicznym lub europejskim.
Wszystkie zgłoszenia, w tym wnioski składane przez przedsiębiorstwa nastawione na zysk, muszą mieć absolutnie charakter non-profit i nie mogą otrzymywać więcej niż 50% środków publicznych.
Inicjatywy muszą być bezpośrednio związane z COVID-19, ukierunkowane zwłaszcza na zwalczanie wirusa lub radzenie sobie z jego konsekwencjami. Należy zgłaszać inicjatywy, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji. Kwalifikują się także projekty rozpoczęte przed wybuchem pandemii, które szybko dostosowano do nowych wyzwań.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. o godz. 12.00.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie sesji plenarnej EKES-u w styczniu 2021 r. w Brukseli.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NAGRODY EKES-U ZA SOLIDARNOŚĆ OBYWATELSKĄ
EKES – organ UE reprezentujący organizacje pozarządowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców na szczeblu UE – wielokrotnie podkreślał, że europejska solidarność i wspólne europejskie działania mają kluczowe znaczenie dla zwalczania pandemii o tak niespotykanym zasięgu jak COVID-19 oraz dla przezwyciężenia czekającego Europę kryzysu gospodarczego i społecznego – najpoważniejszego od czasów drugiej wojny światowej.

Jednocześnie EKES zwraca uwagę na nieocenione działania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i wielu obywateli w czasie kryzysu. Wiele osób i organizacji okazało – za pomocą różnych działań –bezprecedensową solidarność z osobami najbardziej dotkniętymi kryzysem. Inni poczynili ogromne wysiłki w celu uzupełnienia środków wprowadzonych przez władze państw członkowskich. Niektórzy brali udział w zapobieganiu sytuacji nadzwyczajnej i klęsce żywiołowej oraz zarządzaniu nimi, co ma kluczowe znaczenie w walce z pandemią i łagodzeniu jej skutków.

Inicjatywy zaproponowane do nagrody mogą obejmować szeroki zakres tematów, na przykład:

  • działania związane ze zdrowiem, sprzętem medycznym, wyrobami medycznymi, pomocą i opieką;
  • tymczasowe inicjatywy mające na celu złagodzenie bezpośrednich skutków kryzysu związanego z koronawirusem oraz zaspokojenie pilnych potrzeb grup docelowych;
  • szczególne środki mające na celu pomoc osobom lub grupom najbardziej potrzebującym, defaworyzowanym lub szczególnie wrażliwym (w tym uchodźcom), ochronę ich przed samą chorobą i złagodzenie skutków kryzysu;
  • inicjatywy związane z sytuacją konkretnych grup docelowych w okresie obowiązywania środków izolacji;
  • inicjatywy mające na celu zaradzenie gospodarczym i zawodowym skutkom kryzysu zdrowotnego;
  • inicjatywy wspierające odbudowę gospodarki europejskiej lub konkretnych sektorów w okresie po pandemii;
  • inicjatywy mające na celu zwiększenie zdolności reagowania w przypadku porównywalnych kryzysów w przyszłości.

Wykaz nie jest wyczerpujący.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

W 2020 r. Nagroda za Solidarność Obywatelską zastąpi sztandarową Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego odznaczającą każdego roku organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne, których inicjatywy i projekty wydatnie przyczyniły się do promowania wspólnych wartości wspierających spójność i integrację europejską. Jednak nie nagradza ona projektów realizowanych przez prywatne firmy – w przeciwieństwie do Nagrody za Solidarność Obywatelską.

W 2019 r. po raz jedenasty przyznano Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, tym razem poświęconą wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci.