Nowy europejski Bauhaus: rusza program rozwijania zdolności na rzecz odbudowy Ukrainy

Komisja uruchamia dziś program nowego europejskiego Bauhausu dotyczący rozwijania zdolności na rzecz odbudowy Ukrainy we współpracy z organizacjami ukraińskimi. Program ten został opracowany w wyniku spotkania kolegium komisarzy z rządem Ukrainy w Kijowie (2 lutego), szczytu UE-Ukraina (3 lutego), a także wizyty komisarza Virginijusa Sinkevičiusa w Kijowie (16-17 lutego), która dotyczyła współpracy z Ukrainą i pomocy w jej wysiłkach na rzecz trwałej odbudowy, a także inicjatywy Phoenix.

Program zostanie przedstawiony dziś po południu podczas wydarzenia wysokiego szczebla z udziałem komisarza Virginijusa Sinkevičiusa. Inicjatywa na rzecz budowania zdolności ma być źródłem inspiracji i praktycznej pomocy dla gmin zaangażowanych w odbudowę Ukrainy. Organizacją programu zajmują się ukraińscy partnerzy – Ro3kvit i ReThink, a także Porozumienie Burmistrzów Wschodu i Rada Architektów Europy. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i komisarze Marija Gabriel i Elisa Ferreira wezmą udział w wydarzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Odbudujemy Ukrainę. Jest to nasz obowiązek i wywiążemy się z niego. Odbudowa, którą kieruje Ukraina, powinna przebiegać w duchu nowego europejskiego Bauhausu. Urbaniści, architekci i inżynierowie utożsamiają się z tą koncepcją, która jest dla nich źródłem inspiracji. Chcemy, aby zniszczenia wojenne stały się szansą na zapewnienie Ukrainie pięknej i zdrowej przyszłości.

Zaspokojenie kluczowych potrzeb ukraińskich gmin

W kwietniu rozpocznie się seria seminariów internetowych, w trakcie których omawiane będą potrzeby ukraińskich gmin (ukr.: hromada). Podczas pierwszego webinaru określone zostaną polityczne ramy budowania zdolności i przedstawione zostaną trzy pozostałe moduły, dotyczące różnych aspektów odbudowy:

  • Moduł 1 dotyczy możliwych modeli współpracy między różnymi podmiotami w zakresie odbudowy gmin oraz sposobów zapewnienia inkluzywności tego procesu. W szczególności przeanalizowane zostaną najlepsze praktyki w zakresie oceny i dystrybucji zasobów, narzędzi partycypacyjnych i możliwości finansowania.
  • Moduł 2 dotyczy możliwości zagwarantowania, aby odbudowa Ukrainy miała zrównoważony charakter i sprzyjała włączeniu społecznemu. Omówione zostaną sposoby uwzględnienia w powojennej strategii rozwoju zasad obiegu zamkniętego, rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci dystrybucyjnych, energii autonomicznej lub chemicznego/fizycznego odzysku materiałów.
  • W ramach modułu 3 przeanalizowany zostanie problem niedostępności mieszkań i ogólny stan oferty mieszkaniowej w Ukrainie. Omówione zostaną różne modele mieszkalnictwa i możliwe role gmin w zarządzaniu kwestiami mieszkaniowymi, a także związek między mieszkalnictwem a innymi dziedzinami, takimi jak zabezpieczenie społeczne lub planowanie przestrzenne.

Po zakończeniu trzech powyższych modułów Komisja oraz partnerzy z Ukrainy przeanalizują potrzeby i opracują dalsze działania wspierające odbudowę, przy wsparciu całej wspólnoty nowego europejskiego Bauhausu.

Kontekst

Nowy europejski Bauhaus to projekt w dziedzinie środowiska, gospodarki i kultury zainicjowany przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2020 r. Nowy europejski Bauhaus kładzie nacisk na budowanie wspólnoty i oddolne podejście do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu poprzez promowanie pięknych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc, produktów i usług.

Zaledwie dwa lata po jego uruchomieniu nowy europejski Bauhaus przerodził się w ruch skupiający aktywną i rosnącą społeczność ponad 1000 członków z wielu różnych sektorów (np. edukacji, budownictwa, mody) działających we wszystkich państwach członkowskich UE i poza jej granicami.

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie społeczność nowego europejskiego Bauhausu wykazuje gotowość do wspierania Ukraińców. Jej strategia polega na łączeniu w jak największym stopniu działań nadzwyczajnych z potrzebami kraju w dłuższej perspektywie.

Wszystkie działania nowego europejskiego Bauhausu w Ukrainie są ściśle koordynowane z grupą zadaniową ds. Ukrainy, Dyrekcją Generalną ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (NEAR), delegaturą UE w Ukrainie oraz Porozumieniem Burmistrzów Wschodu. Nowy europejski Bauhaus współpracuje również bardzo ściśle z kilkoma ukraińskimi partnerami, takimi jak organizacje pozarządowe Ro3kvit, ReThink, oraz z Radą Architektów Europy.

Informacje dodatkowe:

Wprowadzenie do rozwijania zdolności na rzecz odbudowy

Moduł wprowadzający do programu rozwijania zdolności

Wydarzenie można śledzić online pod tym adresem.