Osiągnięcia naukowe, badawcze i innowacyjne – sprawozdanie

Komisja Europejska opublikowała nowe sprawozdanie na temat osiągnięć badawczych i innowacyjnych. W sprawozdaniu przedstawiono kilka sposobów na to, jak nauka może pomóc w budowaniu zrównoważonej, konkurencyjnej i odpornej Europy w niepewnych czasach.

Global Gateway 2022

Komisja opublikowała edycję na 2022 r. sprawozdania na temat osiągnięć naukowych, badawczych i innowacyjnych (SRIP), w którym analizuje wyniki UE w zakresie innowacji w kontekście światowym. W sprawozdaniu tym przedstawiono informacje na temat tego, w jaki sposób polityka w zakresie badań naukowych i innowacji może pomóc w budowaniu sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej, konkurencyjnej i odpornej Europy, jeśli zostanie wykorzystana kluczowa rola badań naukowych i innowacji, jako źródła dobrobytu i katalizatora zmian. W sprawozdaniu podkreślono również, że pandemia COVID-19 i rosyjska inwazja na Ukrainę wymagają od Europy większej gotowości do szybkiego i odpowiedniego reagowania na nowe, nieoczekiwane wyzwania.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła: Sprawozdanie z 2022 r. na temat osiągnięć naukowych, badawczych i innowacyjnych pokazuje jak istotne są badania naukowe i innowacje dla budowania zrównoważonej i odpornej przyszłości, której Europa potrzebuje. Transformacji cyfrowej i ekologicznej po prostu nie można dokonać bez silnych systemów badań naukowych i innowacji. Dane zawarte w sprawozdaniu są zbieżne z treścią naszego przyszłego komunikatu w sprawie Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji.

W sprawozdaniu przedstawiono pięć sposobów, na to jak nauka może pomóc w budowaniu zrównoważonej, konkurencyjnej i odpornej Europy, wraz ze strategiami politycznymi, które:

  • pomagają w tworzeniu gospodarki ekologicznej i cyfrowej na potrzeby dostatnich społeczeństw, nie pozostawiając nikogo w tyle;
  • przygotowują do zmian, zarówno tych na horyzoncie, jak i nieoczekiwanych, w oparciu o bezpieczne gospodarki, zróżnicowane łańcuchy dostaw oraz wiedzę, co pomaga sprostać przyszłym wyzwaniom;
  • zakładają więcej inwestycji w ludzi, przedsiębiorstwa i instytucje, aby znaleźć rozwiązania;
  • dążą do łączenia osób i organizacji w celu uzyskania dostępu do umiejętności i wiedzy oraz dzielenia się nimi, a także aby zmniejszyć różnice między regionami i krajami na rzecz wzmocnienia systemu innowacji;
  • zapewniają odpowiednie instytucjonalne i finansowe warunki ramowe współtworzone z obywatelami, aby ukierunkować działania na obszary priorytetowe.

Tegoroczne sprawozdanie pokazuje, że, w kontekście globalnym, UE pozostaje silnym podmiotem pod względem produkcji naukowej i dorobku technologicznego. Chociaż w Unii Europejskiej mieszka zaledwie 6 proc. ludności świata, odpowiada ona za około 18 proc. światowych inwestycji w badania i rozwój oraz 21 proc. najczęściej zamawianych publikacji naukowych na świecie. Jeśli chodzi o dorobek technologiczny, UE jest światowym liderem w dziedzinie klimatu z 23 proc. wszystkich zgłoszeń patentowych. UE wnosi również znaczący wkład w inne dziedziny, takie jak biogospodarka (23 proc.) i zdrowie (17 proc.). Pozycja UE w tym zakresie jednak słabnie, gdyż w ostatnich latach wyniki w zakresie innowacji głównych partnerów handlowych UE poprawiły się w szybszym tempie. Inwestycje w badania i rozwój w UE zmniejszyły się w czasie kryzysu, przy czym występują znaczne różnice między sektorami. W latach 2019–2020 najwięksi inwestorzy UE w dziedzinie badań i rozwoju w sektorze zdrowia i usług ICT zwiększyli swoje inwestycje w badania i rozwój (odpowiednio o 10,3 proc. i 7,2 proc.), ale w czasie kryzysu najwięksi unijni inwestorzy w dziedzinie badań i innowacji zmniejszyli swoje inwestycje w badania i rozwój w innych sektorach, takich jak sektor dostawców ICT (-3,6 proc.), sektor chemiczny (-3,7 proc.), sektor motoryzacyjny (-7,2 proc.) oraz sektor lotniczy i kosmiczny (-22,6 proc.).

Malejąca dynamika działalności gospodarczej w UE będzie miała wpływ na innowacje i wzrost gospodarczy. W sprawozdaniu przekonuje się, że, aby poprawić otoczenie działalności gospodarczej i zdolności innowacyjne UE potrzeba ponownego ożywienia służącego rozwiązaniu długotrwałych problemów, takich jak niedociągnięcia w dostępie do finansowania, niekorzystne dla innowacji ramy regulacyjne, utrzymujący się podział między przedsiębiorstwami osiągającymi dobre wyniki a przedsiębiorstwami słabiej rozwiniętymi oraz trudności w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów. Kwestie te zostaną poruszone w przyszłym komunikacie w sprawie Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji.

Wirtualna impreza inauguracyjna poświęcona sprawozdaniu odbędzie się 12 lipca 2022 r. w godz. 15.00–17.00 (czasu środkowoeuropejskiego). W jej ramach przedstawione zostaną najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu oraz odbędzie się dyskusja z prelegentami wysokiego szczebla na temat obecnych tendencji w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz związanych z nimi strategii politycznych.

Kontekst

W sprawozdaniu na temat osiągnięć naukowych, badawczych i innowacyjnych UE przeanalizowano dynamikę badań naukowych i innowacji oraz czynniki, które ją napędzają. W sprawozdaniu połączono analizę opartą na wskaźnikach z dogłębnym omówieniem bieżących wyzwań w zakresie strategii politycznych, aby stworzyć dokument, który będzie przekonujący dla decydentów i specjalistów zarówno z dziedziny badań i innowacji, jak i ekonomii i finansów. Jest to czwarta edycja tej publikacji, wydawanej co dwa lata przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Poprzednie wydanie (z 2020 r.) dostępne jest na stronie internetowej.