– | 2020| –

O POLITYCE SPÓJNOŚCI z PIEED - Rzeszów 

Scenariusze zajęć na temat polityki spójności Unii Europejskiej.

– | 2019 | –

UE&JA. RAZEM OD 15 LAT

Scenariusze zajęć przygotowane w ramach 15. rocznicy przystąpienia Polski do UE.

SCENARIUSZ
Załączniki:
Załącznik 1 Scenariusz 1 15 LAT JEDNOCZENIA EUROPY
Załącznik 1 Scenariusz 2 PODSUMOWANIE 15 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Załącznik 1 Scenariusz 3 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ
Załącznik 1 Scenariusz 4 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

– | 2016 | –

Komisja Europejska. 10 priorytetów w 10 scenariuszach

Unią Europejską od kilku lat targają kryzysy, od kryzysu w strefie Euro, przez konflikt rosyjsko-ukraiński przy wschodniej granicy, po kryzys migracyjny oraz referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii. Ten ostatni jest wyjątkowy, gdyż pokazał, iż po dekadach istnienia, Unia w dalszym ciągu ma problemy z „uzasadnieniem” swego bytu zwykłemu Smithowi, Kowalskiemu czy Kovačowi, czego dowodem są dane pokazujące, iż dopiero dzień po głosowaniu Brytyjczycy szukali informacji o tym czym jest Unia, jak funkcjonuje oraz jakie mogą być konsekwencje związane z wystąpieniem z jej struktur.
Z perspektywy czasu wydaje się, iż Unia nigdy nie była jeszcze tak nastawiona  na wsłuchiwanie się w głos obywateli , transparentna oraz nie-technokratyczna, choć w dalszym ciągu Bruksela głównie kojarzy się z jajogłowymi politykami, których zmartwieniem jest krzywizna banana czy różnica pomiędzy brukwią a rzepą. Wiedział o tym Jean-Claude Juncker, który w przededniu objęcia funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej mówił: traktuję poważnie zobowiązanie do działania na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach bardziej błahych. Dowodem potwierdzającym słowa luksemburskiego polityka, jest organizacja prac Komisji wokół dziesięciu priorytetów, które wszystkie razem mają prowadzić do polepszenia warunków życia ponad 500 mln mieszkańców Unii.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów pragnie przybliżyć mieszkańcom regionu, i nie tylko, każdy z dziesięciu priorytetów, które w obecnej kadencji Komisji Europejskiej determinują rytm jej prac przez co wpływają na życie każdego z nas.

SCENARIUSZ
Załączniki:

1. Załącznik 1 Scenariusz 1 POBUDZANIE ZATRUDNIENIA WZROSTU I INWESTYCJI
2. Załącznik 1 Scenariusz 2 JEDNOLITY RYNEK CYFROWY
3. Załącznik 1 Scenariusz 3 UNIA ENERGETYCZNA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU
4. Załącznik 1 Scenariusz 4 RYNEK WEWNĘTRZNY
5. Załącznik 1 Scenariusz 5 UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA
6. Załącznik 1 Scenariusz 6 UMOWA O WOLNYM HANDLU UE – USA
7. Załącznik 1 Scenariusz 7 SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWA PODSTAWOWE
8. Załącznik 1 Scenariusz 8 IMIGRACJE
9. Załącznik 1 Scenariusz 9 POZYCJA UE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
10. Załącznik 1 Scenariusz 10 DEMOKRATYCZNE ZMIANY

– | 2015 | –

KULTURA W EUROPIE. PODKARPACIE W KULTURZE, T. 2

Kulturze i polityce kulturalnej przypada szczególna rola w procesie jednoczenia Europy. Jak jednak się ją wykorzystuje? Jak wyglądają stosunki kulturalne wewnątrz Europy oraz jak ten obszar wpływa na pozycję UE jako gracza na arenie międzynarodowej? Jak polityka kulturalna i jej środki mogą przyczynić się do wytworzenia europejskiej tożsamości? Po raz kolejny zapraszamy Państwa do przywołania tych pytań, kontynuując niejako zamysł zainicjowany serią Raportów o kulturze „Postęp Europa”, Fundacji Roberta Boscha. Dołączamy również, kluczowe w naszej ocenie, pytanie o regionalny aspekt powyższych zagadnień.

Mając świadomość, że ożywienie dyskursu nt. znaczenia kultury (zwłaszcza w kontekście regionalnym) wymaga czasu, przekazujemy drugi tom publikacji „Kultura w Europie Podkarpacie w kulturze Tom II” W ramach niniejszego opracowania, w pięciu raportach zaprezentowano: (1) trendy w polityce kulturalnej na szczeblu instytucji europejskich na przykładzie inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury; (2) działalność unikalnych, w skali regionalnej a nawet międzynarodowej, instytucji kultury na przykładzie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie; działalność lokalnego centrum kultury na przykładzie: (3) biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie oraz (4) Domu Fotografii w Krośnie; (5) kulturotwórczą rolę organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”.

KULTURA W EUROPIE. PODKARPACIE W KULTURZE, T. 2

UNIA EUROPEJSKA A MIGRACJE: SZANSE I WYZWANIA

Po kryzysie gospodarczym wydawało się, iż sytuacja w Unii Europejskiej powoli wraca do normy. Kiedy zaczęto wychodzić z kryzysu przepływu kapitału, okazało się, iż eskalacja związana z przepływem osób z państw trzecich narusza fundamenty Unii, czego wyrazem są obawy o istnienie Strefy Schengen oraz widoczna erozja unijnej solidarności. Przez dwadzieścia lat Europejczycy wierzyli, iż migrowanie jest przejawem globalizacji. Tonące łodzie z setkami osób na pokładzie, rzesze osób koczujących na dworcu Kelati na Węgrzech, płonący port w Calais, ciała migrantów, którzy udusili się w ciężarówce na austriackiej autostradzie czy wyrzucone na turecki brzeg zwłoki 3-letniego syryjskiego chłopca, sprawiły iż migracja dla Europejczyków ma nowe oblicze, a rozdźwięk w Unii staje się coraz wyraźniejszy.

Kryzys zdaje się nie wygasać. Liczby migrantów docierających do Europy w 2015 r. osiągnęły rekordowy poziom. Przedstawione poniżej opracowanie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z migracjami w kontekście trwającego kryzysu. Rozdział pierwszy przedstawia eskalację obecnego kryzysu na granicach Europy i jego ewolucję, która doprowadziła do kryzysu wewnątrz Unii. Europa jest kontynentem migracji – choć zaprzeczają temu państwa przyjmujące –co pokazuje artykuł drugi. Omówiono w nim polityki migracyjne trzech głównych państw przyjmujących: Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec. Jako, iż państwa te mają nie tylko wysokie wskaźniki osób urodzonych poza granicami, ale także długą historię imigracyjną. Z polityką migracyjną nierozerwalnie związana jest polityka integracyjna. W świetle obecnej sytuacji nie sposób pominąć aspektów integracji osób pochodzenia muzułmańskiego w Europie, i właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest trzeci rozdział. Ostatnia część publikacji dotyczy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Uchodźcy są szczególną grupą migrantów, gdyż opuszczenie przez niech domostw często okupione jest traumą związaną nie tylko sytuacją w miejscu pochodzenia, ale również podróżą, która niesie ze sobą ogromne ryzyko. W sytuacji kryzysu większość osób zdaje się jednak zapominać, iż azyl oraz opieka uzupełniająca są obowiązkiem nie tylko prawnym, ale przede wszystkim moralnym.

UNIA EUROPEJSKA A MIGRACJE: SZANSE I WYZWANIA

KULTURA W EUROPIE. PODKARPACIE W KULTURZE

W ramach opracowania "Kultura w Europie. Podkarpacie w kulturze", w czterech raportach zaprezentowano: (1) trendy w polityce kulturalnej na szczeblu instytucji europejskich na przykładzie Parlamentu Europejskiego; (2) działania w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw w sferze kultury na przykładzie polskich Inkubatorów Kultury w tym rzeszowskiego; (3) działalność Wojewódzkiej Instytucji Kultury na przykładzie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie; (4) działalność unikalnych, w skali regionalnej a nawet międzynarodowej, instytucji kultury na przykładzie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

KULTURA W EUROPIE. PODKARPACIE W KULTURZE

MATERIAŁY DO NAUCZANIA O UNII EUROPEJSKIEJ.
Źródła informacji – pakiet dla nauczycieli

"Materiały do nauczania o Unii Europejskiej. Źródła informacji – pakiet dla nauczycieli" to publikacja z podziałem na grupy wiekowe (edukacja wczesnoszkolna; kl.IV-VI szkoły podstawowej; kl. I-III gimnazjum; kl. I-III szkoły ponadgimnazjalnej) oraz tematy (bezpieczeństwo, energia i środowisko naturalne, prawa, symbole UE) zaprezentowano źródła informacji europejskiej. Załączone narzędzie dydaktyczne, zgodnie z intencją PIE ED-Rzeszów, stanowić ma pomoc w nauczaniu o Unii Europejskiej, o tym jak narodziła się UE, jak funkcjonuje, co robi etc.

MATERIAŁY DO NAUCZANIA O UNII EUROPEJSKIEJ. Źródła informacji – pakiet dla nauczycieli

STRATEGIA EUROPA 2020. IMPLIKACJE DLA PODREGIONÓW RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

„Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego” to druga publikacja opracowana przez Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.
Przybliżenie mieszkańcom regionu nowego, długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską jest jednym z priorytetów komunikacyjnych PIE ED – Rzeszów.
"Strategia Europa 2020" została podpisana w 2010 roku w sytuacji kiedy Europa była w stanie załamania gospodarczego spowodowanego kryzysem finansowym. Program ten wyznacza pięć głównych obszarów dla całej Unii Europejskiej, w ramach których podejmowane są najważniejsze działania. Do tych obszarów zaliczamy: zatrudnienie, badania, rozwój i innowacje, klimat i efektywność energetyczną, edukację oraz ubóstwo i wyłączenie społeczne.
„Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego” to cztery raporty, które przybliżają stan realizacji celów Unii Europejskiej z uwzględnieniem kontekstu lokalnego.
Publikacja ma tym większe znaczenie, iż województwo podkarpackie nie posiada jeszcze swoich przedstawicieli w Platformie Monitorowania Strategii Europa 2020.Tym samym przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych Podkarpacia nie uczestniczą w przeprowadzanych wśród członków Platformy sondażach i konsultacjach, w Dialogu Terytorialnym i pozostałych działaniach tematycznych zakładających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
Autorami publikacji są: Natalia Białek, Katarzyna Stępak, Dominik Łazarz, redakcyjną pieczę nad zespołem sprawowała Ewa Nowak-Koprowicz – wice-kierownik PIE ED – Rzeszów.

Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego

PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA

„Prawa obywatelskie – Moje prawa. Scenariusze warsztatów w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli” to zestaw dwunastu scenariuszy przygotowanych przez z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem publikacji jest dostarczenie nauczycielom „zaplecza merytorycznego”, które umożliwi przekazywanie wiedzy dotyczącej praw obywatelskich w Unii Europejskiej.

Nauczyciele często zadają sobie pytanie, w jaki sposób zachęcić młodych ludzi do podnoszenia ich świadomości obywatelskiej oraz jak stymulować lokalne debaty na temat praw obywatelskich, kiedy coraz więcej młodzieży nie widzi potrzeby w zdobywaniu takiej wiedzy. Dodatkowo pojawia się kwestia ogromnej ilości bardzo atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, będących konkurencją dla uczenia się, stąd wniosek iż osoby pracujące z młodzieżą potrzebują nowoczesnych form przekazywania wiedzy. 

Scenariusze stworzył zespół ekspertów, od lat zajmujący się tematyką europejską. Wśród autorów publikacji znaleźli się: Dominik Łazarz  - dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (wcześniej Regionalne Centrum Informacji Europejskiej)Ewa Nowak-Koprowicz – zastępca kierownika Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Natalia Białek , Iwona Serafin oraz Katarzyna Stępak – konsultantki Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

SCENARIUSZE
Załączniki:

Zał. do scenariusza 1 – Prawo dostępu do edukacji (szkoła podstawowa)
Zał. do scenariusza 2 – Prawo dostępu do edukacji (ginazjum)
Zał. do scenariusza 3 – Prawo dostępu do edukacji (szkoła ponadgimnazjalna)
Zał. do scenariusza 4 – Młody konsument na europejskim rynku towarów i usług (szkoła podstawowa)
Zał. do scenariusza 5 – Młody konsument na europejskim rynku towarów i usług (gimnazjum)
Zał. do scenariusza 6 – Młody konsument na europejskim rynku towarów i usług (szkoła ponadgimnazjalna)
Zał. do scenariusza 7 – Numer 112
Zał. do scenariusza 8 – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Zał. do scenariusza 8 - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Zał. do scenariusza 9 - Prawo do ochrony zdrowia
Zał. do scenariusza 10 - Prawo dostępu do głosowania (szkoła podstawowa)
Zał. do scenariusza 11 - Prawo dostępu do głosowania (gimnazjum)
Zał. do scenariusza 12 - Prawo dostępu do głosowania (szkoła ponadgimnazjalna)