SURE czyli ponad 80 mld euro na ratowanie miejsc pracy

Polska znalazła się wśród 15 państw UE, które mogą starać się o wsparcie w ramach instrumentu SURE. Pomoże on zagwarantować pracownikom dochody w okresie zawieszenia działalności oraz pomóc im zachować pracę. W przypadku Polski korzystne pożyczki mogą sięgnąć nawet 11,2 mld euro. – Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska przedstawiła Radzie wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania 15 państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 81,4 mld euro w ramach instrumentu SURE. Instrument SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. Jest to jedno z trzech działań osłonowych uzgodnionych przez Radę Europejską w celu ochrony pracowników, przedsiębiorstw i krajów.

Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które poprosiły o wsparcie i po dokonaniu oceny ich wniosków Komisja proponuje Radzie zatwierdzenie wsparcia finansowego na rzecz następujących państw:

Belgia – 7,8 mld euro

Bułgaria – 511 mln euro

Czechy – 2 mld euro

Grecja – 2,7 mld euro

Hiszpania – 21,3 mld euro

Chorwacja – 1 mld euro

Włochy – 27,4 mld euro

Cypr – 479 mln euro

Łotwa – 192 mln euro

Litwa – 602 mln euro

Malta – 244 mln euro

Polska – 11,2 mld euro

Rumunia – 4 mld euro

Słowacja – 631 mln euro

Słowenia – 1,1 mld euro

W ramach instrumentu SURE wszystkie państwa członkowskie łącznie mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości nawet 100 mld euro. Przedstawione Radzie przez Komisję wnioski w sprawie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego opiewają na łączną kwotę 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich. Portugalia i Węgry złożyły już formalne wnioski, które teraz poddaje się ocenie. Komisja przewiduje, że wkrótce zostanie przedstawiony wniosek dotyczący udzielenia wsparcia Portugalii i Węgrom. Państwa członkowskie, które nie złożyły jeszcze formalnych wniosków, mogą to nadal zrobić.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE będą wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Komisja spodziewa się, że państwa członkowskie niedługo zakończą proces finalizacji umów gwarancyjnych z Komisją.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: – Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś poczyniliśmy istotny krok w tym kierunku. Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałem utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 mld euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE. Jest to wyraźny symbol solidarności w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu. Europa angażuje się w ochronę obywateli.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom: – Pracownicy znajdują się obecnie w sytuacji ogromnej niepewności, toteż musimy ich wspierać w przezwyciężeniu tego kryzysu i przywróceniu naszych gospodarek do życia. Dlatego właśnie Komisja zaproponowała instrument SURE, który ma pomóc pracownikom i ułatwić odbudowę gospodarczą. Cieszymy się z dużego zainteresowania państw członkowskich łatwym dostępem do środków finansowych uruchomionych w ramach SURE na rzecz wsparcia mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków i czekamy na szybkie decyzje w sprawie rozpoczęcia udzielania pożyczek.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych: – SURE to jedno z pierwszych działań osłonowych, jakie postanowiliśmy wdrożyć, aby zagwarantować pracownikom dochody w okresie zawieszenia działalności oraz pomóc im zachować pracę. Dzięki temu instrument ten pomoże w szybszej odbudowie gospodarczej. Wkrótce łączna wartość gwarancji udzielonych przez wszystkie państwa członkowskie wyniesie 25 mld euro. Proponujemy, by te 15 państw, które złożyły wnioski o wsparcie, otrzymało łącznie 81,4 mld euro w formie pożyczek. To świadectwo europejskiej solidarności i tego, że razem jesteśmy silniejsi, z korzyścią dla wszystkich europejskich obywateli.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki: – Mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy odegrały ważną rolę w łagodzeniu wpływu pandemii COVID-19 na zatrudnienie. Instrument SURE to wkład Unii Europejskiej w te niezbędne działania osłonowe. Pomoże on chronić pracowników przed bezrobociem oraz utrzymać miejsca pracy i umiejętności, których będziemy potrzebować w przyszłości, w miarę ożywiania się naszych gospodarek. Duże zainteresowanie tym instrumentem ze strony naszych państw członkowskich potwierdza jego ogromne znaczenie.

Kontekst

W ramach odpowiedzi na pandemię koronawirusa Komisja przedstawiła 2 kwietnia 2020 r. wniosek w sprawie instrumentu SURE. Państwa członkowskie w Radzie przyjęły rozporządzenie ustanawiające SURE 19 maja 2020 r.

Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji odpowiada jego relatywnemu udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r.

Dodatkowe informacje

Wnioski dotyczące decyzji wykonawczych Rady
Rozporządzenie w sprawie SURE
Zestawienie informacji: SURE – Wsparcie dla państw członkowskich w celu ochrony osób pracujących i miejsc pracy
Pytania i odpowiedzi: Komisja przedstawia wniosek w sprawie SURE
Koronawirus – reakcja UE


SURE czyli ponad 80 mld euro na ratowanie miejsc pracy