Wiedza finansowa: Komisja publikuje wspólne ramy kompetencji finansowych UE i OECD dla dzieci i młodzieży

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wspólne ramy kompetencji finansowych UE i OECD dla dzieci i młodzieży. Ramy te mają przyczynić się do poprawy wiedzy finansowej młodych osób, tak aby były one przygotowane do podejmowania świadomych decyzji dotyczących finansów osobistych obecnie i, co ważniejsze, w późniejszym okresie życia.

Celem tych ram jest osiągnięcie wspólnego zrozumienia wśród państw członkowskich i praktyków, co do podstawowych umiejętności w zakresie wiedzy finansowej potrzebnych dzieciom i młodzieży. Na tej podstawie ramy te mogą wspierać rozwój polityki, programów i materiałów dydaktycznych w zakresie wiedzy finansowej przez publiczne, prywatne i nienastawione na zysk zainteresowane strony.

Komisja i OECD skoncentrują się obecnie na zachęcaniu organów krajowych, praktyków i innych zainteresowanych stron do korzystania z tych ram i wspieraniu ich stosowania. Skuteczność ram zależy od wypracowania wspólnego zrozumienia wiedzy finansowej wśród różnych zainteresowanych stron w państwach członkowskich oraz ich gotowości do korzystania z tych ram i aktywnego przyczyniania się do zwiększenia wpływu polityki i inicjatyw w zakresie wiedzy finansowej.

Inauguracja ram odbędzie się 2 października 2023 r. w Brukseli. Więcej informacji na temat tego wydarzenia i można znaleźć tutaj.

Kontekst

Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej OECD (OECD/INFE) opracowały te ramy w kontekście planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2020 r. (działanie 7: „Wzmocnienie pozycji obywateli dzięki wiedzy finansowej”) oraz w ramach programu prac OECD/INFE. Ramy te wynikają z wcześniejszej publikacji podobnych ram dla osób dorosłych w styczniu 2022 r.

Potrzeba poprawy poziomu wiedzy finansowej w UE jest nadal tak samo aktualna, co wykazano w niedawnym badaniu Eurobarometru z 2023 r. dotyczącym wiedzy finansowej. Badanie to potwierdziło, że ogólny poziom wiedzy finansowej w UE pozostaje alarmująco niski. Wykazało również, że ogólnie rzecz biorąc, młodzi ludzie mają zazwyczaj mniejszą wiedzę finansową i zachowują się mniej ostrożnie, jeśli chodzi o finanse niż osoby starsze. Według badania Eurobarometr Flash przeprowadzonego w październiku 2022 r. dotyczącego detalicznych produktów finansowych młodzi ludzie czują się również mniej pewnie niż starsze pokolenia, jeśli chodzi o zarządzanie finansami osobistymi. Jednocześnie bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, takie jak kryptoaktywa w większym stopniu przyciągają młodych ludzi. Młodzi ludzie mają również większe zaufanie do mediów społecznościowych jako źródła informacji i czują się bezpieczniej przy dokonywaniu transakcji finansowych za pośrednictwem internetu lub aplikacji. Sugerowałoby to, że skierowane do młodych ludzi inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej mogłyby być niezwykle skuteczne.

Podobnie jak w przypadku ram dla dorosłych, ramom dla dzieci i młodzieży towarzyszy narzędzie w Excelu, które ułatwia nawigację i filtrowanie kompetencji zgodnie z potrzebami użytkowników.

Więcej informacji:

Ramy kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży