Akademia Nowego Europejskiego Bauhausu w celu budowania umiejętności w zakresie zrównoważonego budownictwa z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów

Dzisiaj ogłoszono zwycięzcę zaproszenia do składania wniosków o utworzenie Akademii Nowego Europejskiego Bauhausu dla Sojuszu Nowego Europejskiego Bauhausu. Akademia NEB, sieć szkoleniowa ogłoszona po raz pierwszy przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w Finlandii w listopadzie 2022 r., będzie miała na celu zapewnienie zdecydowanego impulsu dla nowych umiejętności i kształcenia na wszystkich szczeblach sektora budowlanego. Skoncentruje się na wartościach nowego europejskiego Bauhausu, takich jak zrównoważony rozwój, estetyka i inkluzywność, a także będzie wspierać wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu w biogospodarce o obiegu zamkniętym. Jest on finansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie UE na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym (Wspólne Przedsięwzięcie na rzeczBiotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym).

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Z zadowoleniemprzyjmuję Sojusz Akademii Nowego Europejskiego Bauhausu, potęgę 14 europejskich partnerów, który jest gotowy uruchomić swoją ogólnounijną sieć szkoleniową. Będzie to solidne wsparcie dla europejskiego przemysłu budowlanego, rozwiązując problem niedoborów siły roboczej i promując dzielenie się wiedzą, w tym na temat zrównoważonych rozwiązań biotechnologicznych, takich jak wykorzystanie drewna i innych innowacyjnych materiałów w obiegu zamkniętym.”

Sieć szkoleniowa na rzecz zrównoważonego budownictwa

W ciągu najbliższych dwóch lat sojusz NEBA stworzy międzynarodowy sojusz podmiotów edukacyjnych i organizatorów szkoleń, który połączy pięć lokalnych i regionalnych centrów w całej Europie. Centra te będą oferować dostosowane do potrzeb i wysokiej jakości współtworzone usługi szkoleniowe, programy nauczania i programy w zakresie zrównoważonych rozwiązań budowlanych za pośrednictwem platformy cyfrowej. Aby zapewnić konsolidację, wzrost gospodarczy i większy zasięg zarówno w całej Europie, jak i poza nią, sojusz będzie wzywał do przyłączenia się do nowych regionalnych ośrodków NEBA i ośrodków satelitarnych, aby przyłączyły się do treści szkoleniowych i przyczyniały się do nich.

Sojusz NEBA, pod przewodnictwem słoweńskiego Uniwersytetu w Primorskiej, składa się z 14 partnerów z Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Niderlandów. Jego wiedza fachowa obejmuje znaczną część Europy, co ułatwi zarówno regionalne, jak i krajowe sektory budowlane. Obejmuje ona jednostki akademickie, ośrodki badawcze, organy publiczne i sieci europejskie.

Akademia NEB jest inicjatywą przewodnią Europejskiego Roku Umiejętności, która kładzie nacisk na znaczenie szkoleń i uczenia się przez całe życie dla rozwijania potrzebnych umiejętności, w tym w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Kolejne kroki

Zwycięski wnioskodawca i Biuro Programowe Wspólnego Przedsięwzięcia CBE rozpoczną teraz przygotowywanie podpisywania umowy o udzielenie dotacji.

Kontekst ogólny

Znaczna część emisji gazów cieplarnianych w Europie pochodzi z sektora budowlanego. Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne UE, w Europejskim Zielonym Ładzie wezwano sektor do ograniczenia tych emisji o 60 % do 2030 r. Europa musi zatem wykorzystać ogromny potencjał wykorzystania innowacyjnych rozwiązań opartych na biotechnologii w budownictwie. Brak umiejętności i wiedzy na temat tych innowacyjnych rozwiązań w ekosystemie budowlanym jest jednak jedną z głównych przeszkód dla tej transformacji ekologicznej.

Jako inicjatywa przewodnia Europejskiego Roku Umiejętności Akademia Nowego Europejskiego Bauhausu przyspieszy podnoszenie i zmianę kwalifikacji w ekosystemie budowlanym. Akademia NEB zajmuje się potrzebą podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników w sektorze budowlanym, ze szczególnym naciskiem na poprawę jakości i ilości możliwości szkolenia zawodowego, w szczególności programów dotyczących rozwiązań opartych na biotechnologii dla sektora budowlanego. Poprzez sieć centrów z istniejącymi organizatorami kształcenia i szkolenia Akademia zapewni spójne i dostępne szkolenia online i na miejscu w Europie oraz będzie promować międzyregionalną wymianę umiejętności i najlepszych praktyk.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym to partnerstwo o wartości 2 mld EUR między Unią Europejską a Konsorcjum Bioprzemysłu, które finansuje projekty wspierające konkurencyjny bioprzemysł o obiegu zamkniętym w Europie. Wspólne Przedsięwzięcie CBE działa zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”, unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2031. Niezależni oceniający wybrani z bazy danych ekspertów programu „Horyzont Europa” wspierali Biuro Programowe Wspólnego Przedsięwzięcia CBE w ocenie niniejszego zaproszenia.

Więcej Informacji

Akademia Nowego Europejskiego Bauhausu

Zaproszenie do składania wniosków 2023–2

Informacje na temat możliwości finansowania wspólnego przedsięwzięcia CBE

Przykłady osiągnięć finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo CBE

Wszystkie projekty finansowane przez wspólne przedsięwzięcie CBE