Budżet UE na 2024 r.: umożliwia Europie realizację priorytetów

Komisja zaproponowała dziś roczny budżet UE na 2024 r. w wysokości 189,3 mld euro. Zostanie on uzupełniony o płatności szacowane na 113 mld euro z przeznaczeniem na dotacje w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy po pandemii – NextGenerationEU. Środki z obu tych źródeł łącznie będą w dalszym ciągu stymulować trwający proces ożywienia gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, a jednocześnie wzmacniać autonomię strategiczną Europy.

W ostatnich latach UE stawała przed wyjątkowymi wyzwaniami. Jednym z nich była szybko rosnąca inflacja, która wywarła znaczącą presję na możliwości dalszego reagowania na zmiany sytuacji, jakimi dysponujemy w ramach budżetu. Projekt budżetu na 2024 r. nadal jednak zapewnia kluczowe finansowanie na realizację priorytetów politycznych UE zgodnie z planem. Wydatki na cele związane z ekologią i cyfryzacją będą nadal stanowić priorytet, by dzięki nim Europa stała się bardziej odporna i przystosowana do przyszłych wyzwań.

W projekcie budżetu na 2024 r. środki kieruje się tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie. Środki te przyczynią się do modernizacji i wzmocnienia Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie.

Komisja będzie nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. W następstwie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko temu krajowi w pełni wykorzystano i na razie wyczerpano możliwości budżetowe UE, aby wesprzeć Ukrainę, a państwa członkowskie UE przyjmują uchodźców. Komisja oceni przyszłe wsparcie dla Ukrainy w ramach zbliżającego się przeglądu długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Mając na uwadze różne inne priorytety Unii, Komisja proponuje przeznaczyć następujące kwoty (w formie zobowiązań) na swoje działania priorytetowe:

 • 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie kryzysowe;
 • 47,9 mld euro na rozwój regionalny i spójność regionalną, aby wspierać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także na infrastrukturę wspierającą transformację ekologiczną i priorytetowe projekty Unii;
 • 15,8 mld euro na wsparcie naszych partnerów i interesów na świecie, z czego 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – Globalny wymiar Europy), 2,1 mld euro na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) oraz 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA);
 • 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,8 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów w ramach programu „Horyzont Europa” oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów;
 • 4,6 mld euro na Europejskie inwestycje strategiczne, z czego 2,7 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,3 mld euro na program „Cyfrowa Europa”, który pomoże kształtować cyfrową przyszłość Unii, oraz 348 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne);
 • 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie;
 • 10,3 mld euro na priorytet, jakim są ludzie, spójność społeczna i wartości, z czego 3,96 mld euro na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z NGEU (które będą ściśle monitorowane), 3,7 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 332 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 215 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości;
 • 2,4 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego 745 mln euro na program LIFE z przeznaczeniem na wspieranie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz 1,5 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na zieloną gospodarkę będzie korzystne dla wszystkich;
 • 2,2 mld euro na ochronę naszych granic, z czego 1,1 mld euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i 874 mln euro (całkowity wkład UE) na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
 • 1,7 mld euro na wydatki związane z migracją, z czego 1,5 mld euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami;
 • 1,6 mld euro na działania związane z obronnością, z czego 638 mln euro na wsparcie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), 241 mln euro na wsparcie mobilności wojskowej, 260 mln euro na nowy krótkoterminowy instrument obronny oraz 343 mln euro na wsparcie produkcji amunicji;
 • 947 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 602 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, oraz 200 mln euro na prace w dziedzinie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych;
 • 754 mln euro na Program UE dla zdrowia, aby zapewnić kompleksową odpowiedź na potrzeby ludności w dziedzinie zdrowia, oraz 230 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko uruchomić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu;
 • 726 mln euro na bezpieczeństwo, z czego 315 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości;
 • 213 mln euro na bezpieczne połączenia satelitarne w ramach nowego unijnego programu bezpiecznej łączności.

Projekt budżetu na 2024 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r., z przyszłymi dostosowaniami technicznymi, i służy przekształceniu jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 30 % długoterminowego budżetu i instrumentu na rzecz odbudowy NextGenerationEU na przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2024 r. obejmuje wydatki pokrywane ze środków w ramach długoterminowych pułapów budżetowych, finansowanych z zasobów własnych. Są one uzupełniane wydatkami w ramach NextGenerationEU, finansowanymi z pożyczek zaciąganych na rynkach kapitałowych. Jeżeli chodzi o sam budżet, w projekcie budżetu na każdy program proponuje się dwie kwoty – zobowiązania i płatności. „Zobowiązania” dotyczą finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku, natomiast „płatności” to środki faktycznie wypłacane. Wszystkie kwoty podaje się w cenach bieżących.

NextGenerationEU z budżetem, który może sięgnąć 807 mld euro w cenach bieżących, pomaga naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa i przygotować UE na wyzwania przyszłości. Środki przewidziane w tym instrumencie pomagają w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania. Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), w ramach którego udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE. Umowy/zobowiązania w ramach NextGenerationEU mogą być zawierane do końca 2023 r., a płatności związane z pożyczkami będą realizowane do końca 2026 r.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu budżetu rocznego 2024

Dokumenty

Budżet UE na przestrzeni lat

Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU

UE jako pożyczkobiorca

Cytat(y)