Erasmus+: Nowe środki finansowe dla sojuszy europejskich szkół wyższych sprzyjają współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Komisja ogłosiła dziś wyniki zaproszenia do składania wniosków z 2023 r. dotyczącego inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” w ramach programu Erasmus+, która zapewnia wsparcie sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego. Sojusze europejskich uczelni skupiają nowe pokolenie Europejczyków, którzy mogą studiować i pracować w różnych krajach europejskich, w różnych językach, ponad podziałami na sektory i dyscypliny naukowe. Dzięki sojuszom studenci mogą uzyskać dyplom, studiując w różnych krajach europejskich, co przyczynia się do międzynarodowej konkurencyjności instytucji szkolnictwa wyższego w Europie. 

Dzisiaj ogłoszono siedem nowych sojuszy europejskich szkół wyższych, co daje łącznie 50 sojuszy, w których uczestniczy ponad 430 instytucji szkolnictwa wyższego z 35 krajów. W inicjatywie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.

Studenci tych instytucji mogą korzystać z wyjątkowej, ponadnarodowej i innowacyjnej oferty edukacyjnej, która umożliwi im nabywanie podstawowych umiejętności i kompetencji na miarę przyszłości. 50 sojuszy szkół wyższych prowadzi również partnerską współpracę z prawie 1700 partnerami stowarzyszonymi, którymi są organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, co pozwala na wprowadzanie szeroko zakrojonych innowacji w europejskich regionach.

W ramach zaproszenia udostępniono łącznie budżet w wysokości 402,2 mln euro w ramach programu Erasmus+[1] i każdy sojusz będzie otrzymywał środki w wysokości do 14,4 mln euro przez cztery lata.

Zaproszenie do składania wniosków z 2023 r. umożliwiło udział w charakterze pełnoprawnych partnerów instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów Bałkanów Zachodnich, niestowarzyszonych z programem Erasmus+. W związku z tym do inicjatywy dołączyły oprócz instytucji szkolnictwa wyższego z Macedonii Północnej i Serbii również uczelnie z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Podobnie jak w ubiegłym roku w sojuszach mogą uczestniczyć jako partnerzy stowarzyszeni instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w procesie bolońskim. W ramach zaproszenia do składania wniosków z 2023 r. do sojuszy przystąpiło również blisko 30 instytucji szkolnictwa wyższego z Ukrainy.

Co dalej?

Jesienią 2023 r. Komisja ogłosi kolejne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+, aby osiągnąć cel europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych, którym jest 60 sojuszy szkół wyższych do połowy 2024 r. skupiających ponad 500 uczelni.

Kontekst

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” wspiera transnarodowe sojusze obejmujące średnio dziewięć instytucji szkolnictwa wyższego, którymi mogą być różne rodzaje uczelni (np. wszechstronnie kształcące uniwersytety badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, instytuty techniczne, szkoły sztuki oraz uczelnie zajmujące się wyższym kształceniem i szkoleniem zawodowym). Instytucje te rozwijają długoterminową, strukturalną, trwałą i systemową współpracę w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji ponad granicami. Oferują ukierunkowane na studentów programy nauczania realizowane wspólnie w kampusach międzyuczelnianych, w których studenci, kadra i naukowcy ze wszystkich części Europy mogą się swobodnie przemieszczać.

Przed Szczytem Społecznym w Göteborgu, który odbył się w listopadzie 2017 r., Komisja zwróciła się do przywódców Unii Europejskiej z propozycją inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych, która miała stanowić część ogólnej wizji utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Przedstawiona w 2022 r. Europejska strategia na rzecz szkół wyższych określa ambitny cel, którego realizacja planowana jest do połowy 2024 r. – przewiduje się wsparcie dla 60 Uniwersytetów Europejskich skupiających ponad 500 uczelni. W związku z tym w obecnym okresie programowania 2021–2027 przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+. Wsparcie dla wymiaru badawczego Uniwersytetów Europejskich można uzyskać w ramach europejskiej inicjatywy doskonałości w programie „Horyzont Europa”.

Zaproszenie do składania wniosków „Uniwersytety Europejskie Erasmus+” w 2023 r. obejmowało dwa komponenty. Oferowano trwałe finansowanie już istniejących i odnoszących sukcesy sojuszy uczelni w celu dalszej realizacji ich długoterminowej wizji – sojusze te powiększyły się o ponad 50 nowych uczelni. W ramach drugiego komponentu oferowano wsparcie na tworzenie nowych Uniwersytetów Europejskich w całej Europie skupiających różne instytucje szkolnictwa wyższego wokół wspólnych wizji strategicznych.

Dodatkowe informacje

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ z 2023 r. – Uniwersytety Europejskie: wyniki

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”

Zestawienie informacji