Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji przekazuje 331 mln euro kapitału na rzecz europejskich przedsiębiorstw z branży najbardziej zaawansowanych technologii

Od ostatniego ogłoszenia w listopadzie 2022 r. Fundusz EIC podjął 42 nowych decyzji dotyczących inwestycji w przedsiębiorstwa najbardziej zaawansowanych technologii na łączną kwotę 331 mln euro. 13 przedsiębiorstw podpisało już umowy inwestycyjne. Są to pionierskie przedsiębiorstwa typu start-up, których celem jest wprowadzanie przełomowych innowacji dla obywateli i przedsiębiorstw: nowego rodzaju oprogramowania komputerowego i technologii robotyki dla chirurgów ortopedycznych; technologii wyszukiwania wizualnego dla przedsiębiorstw i zastosowań przemysłowych; samorekonstrukcji piersi z wykorzystaniem własnej tkanki pacjenta; innowacyjnej fotoniki; poprawy produkcji żywności przy zmniejszonych emisjach oraz pierwszego miniaturowanego uniwersalnego analizatora gazu dla wszystkich gazów odnawialnych.

Oznacza to znaczny postęp – Fundusz EIC jest obecnie w pełni operacyjny. Od czasu powołania we wrześniu 2022 r. zewnętrznego zarządcy Fundusz EIC podjął łącznie 77 decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do przedsiębiorstw z branży najbardziej zaawansowanych technologii o wartości ponad 521 mln euro. Fundusz wspiera przedsiębiorstwa typu start-up wysokiego ryzyka we wprowadzaniu innowacyjnych technologii na rynek i ekspansji w obszarach strategicznych dla Europy.

Fundusz EIC, element inwestycyjny instrumentu „Akcelerator” EIC, jest ważnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up i małych przedsiębiorstw w Europie. Inwestycje kapitałowe w wysokości od 500 tys. euro do 15 mln EUR na przedsiębiorstwo (w uzasadnionych przypadkach więcej) uzupełniają finansowanie w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC w wysokości do 2,5 mln euro. Do tej pory w ramach programu „Horyzont Europa” 269 z 378 wybranych przedsiębiorstw podpisało umowy o udzielenie dotacji. EIC spełnia obecnie określony przez Radę EIC cel podpisania umów o udzielenie dotacji z wybranymi przedsiębiorstwami w ciągu 4–5 miesięcy.

Kontekst

Zewnętrzny zarządca funduszu, AlterDomus Management Company S.A., jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, przestrzegając rygorystycznej procedury wyboru instrumentu „Akcelerator” EIC i po przeprowadzeniu badania należytej staranności przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Po zatwierdzeniu inwestycji przez Fundusz EIC, EBI kieruje pracą prawników w odniesieniu do każdej konkretnej transakcji, pełniąc funkcję doradcy inwestycyjnego. Prowadzi to do zawarcia umowy inwestycyjnej, która jest podpisywana przez Fundusz EIC i przedsiębiorstwo. Zarządca funduszu kieruje się wytycznymi inwestycyjnymi Funduszu EIC.

W 2023 r. „Akcelerator” EIC oferuje finansowanie w wysokości 1,13 mld euro w formie dotacji do 2,5 mln euro oraz inwestycje kapitałowe od 0,5 do 15 mln euro. 525 mln euro przeznaczono na technologie nowej generacji w obszarach strategicznych dla Europy, w tym na: magazynowanie energii, komponenty kwantowe lub półprzewodnikowe, odporne rolnictwo, biomarkery nowotworowe, a także technologie i usługi kosmiczne.

Przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP mogą w dowolnym momencie ubiegać się o finansowanie w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC za pośrednictwem platformy EIC, wysyłając prezentację swojego start-upu (video pitch), pokaz slajdów i odpowiadając na zestaw pytań dotyczących ich innowacji i zespołu. Otrzymują informacje zwrotne w ciągu 4 tygodni.  Jeżeli zostaną wybrane, mogą przesłać pełny wniosek w jednym z cyklicznych terminów granicznych – 22 marca, 7 czerwca lub 4 października 2023 r.

Więcej informacji

Beneficjenci inwestycji kapitałowych EIC

Fundusz EIC – pierwsze inwestycje kapitałowe

Wytyczne inwestycyjne EIC

„Akcelerator” EIC – możliwości finansowania w 2023 r.

Cytat(y)

Fundusz EIC jest potężnym narzędziem Unii służącym stymulowaniu innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie. Nowe inwestycje o wartości 331 mln euro zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw typu start-up wysokiego ryzyka w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii, aby mogły one wprowadzić swoje innowacje na rynek i zwiększyć skalę działalności. Jesteśmy dumni z tego, że już teraz wspieramy 13 nowych przedsiębiorstw ze wszystkich zakątków Europy i w wielu dziedzinach technologii. UE ma poważne ambicje, aby pozostać światowym liderem w dziedzinie pionierskich technologii.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży – 06/02/2023