Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie przywódców grupy G-7 w sprawie wytycznych i kodeksu postępowania w zakresie sztucznej inteligencji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie przywódców grupy G-7 w sprawie międzynarodowych wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji oraz dobrowolnego kodeksu postępowania dla twórców sztucznej inteligencji w ramach procesu dotyczącego sztucznej inteligencji z Hiroszimy. Zasady te i dobrowolny kodeks postępowania uzupełnią na szczeblu międzynarodowym prawnie wiążące przepisy, które współprawodawcy UE sfinalizują obecnie w ramach unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen znalazła się wśród osób, które podpisały oświadczenie przywódców grupy G-7 wydane przez japońską prezydencję G-7 w 2023 r.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Potencjalne korzyści ze sztucznej inteligencji dla obywateli i gospodarki są ogromne. Przyspieszenie zdolności sztucznej inteligencji wiąże się jednak również z nowymi wyzwaniami. Wraz z aktem w sprawie sztucznej inteligencji UE, jako lider w dziedzinie regulacji prawnych, przyczynia się również do zabezpieczania przed skutkami działania sztucznej inteligencji i zarządzania nią na szczeblu globalnym. Z przyjemnością przyjmuję międzynarodowe wytyczne grupy G-7 oraz dobrowolny kodeks postępowania odzwierciedlający wartości UE w celu promowania godnej zaufania sztucznej inteligencji. Wzywam twórców sztucznej inteligencji do jak najszybszego podpisania i wdrożenia niniejszego kodeksu postępowania.

Zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności technologii

Jedenaście wytycznych przyjętych przez przywódców siedmiu państw i Unię Europejską, tworzących grupę G-7, zapewnia zasady dla organizacji opracowujących, wdrażających i stosujących zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, takie jak modele generatywne i generatywna sztuczna inteligencja, w celu promowania bezpieczeństwa i wiarygodności technologii. Obejmują one zobowiązania do ograniczenia ryzyka i niewłaściwego wykorzystania oraz identyfikacji słabych punktów, zachęcania do odpowiedzialnej wymiany informacji, zgłaszania incydentów i inwestycji w cyberbezpieczeństwo, a także system etykietowania umożliwiający użytkownikom identyfikację treści generowanych przez sztuczną inteligencję.  

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród zainteresowanych stron zasady te zostały opracowane wspólnie przez UE z pozostałymi członkami grupy G-7 w ramach procesu dotyczącego sztucznej inteligencji z Hiroszimy. Wytyczne posłużyły z kolei za podstawę opracowania kodeksu postępowania, który zapewni szczegółowe i praktyczne wytyczne dla organizacji opracowujących sztuczną inteligencję. Dobrowolny kodeks postępowania będzie również promował odpowiedzialne zarządzanie sztuczną inteligencją na całym świecie. Oba dokumenty będą w razie potrzeby poddawane przeglądowi i aktualizowane, w tym w drodze intensywnych konsultacji wielostronnych, aby zagwarantować, że pozostaną adekwatne do zakładanych celów i dostosowane do tej szybko rozwijającej się technologii. Przywódcy G-7 zaapelowali do organizacji opracowujących zaawansowane systemy sztucznej inteligencji o zobowiązanie się do stosowania międzynarodowego kodeksu postępowania. Pierwsi sygnatariusze zostaną ogłoszeni w najbliższej przyszłości.

Kontekst

Proces G-7 dotyczący sztucznej inteligencji z Hiroszimy ustanowiono 19 maja 2023 r. podczas szczytu G-7 w celu promowania zabezpieczeń przed skutkami działania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji na szczeblu globalnym. Inicjatywa ta jest częścią szerszego zakresu międzynarodowych dyskusji na temat zabezpieczania przed skutkami działania sztucznej inteligencji, w tym na forum OECD, globalnego partnerstwa na rzecz sztucznej inteligencji (GPAI) oraz w kontekście Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii oraz partnerstw cyfrowych UE.

Od czasu pierwszego ogłoszenia zamiaru opracowania kodeksu postępowania na posiedzeniu ministerialnym Rady ds. Handlu i Technologii 31 maja 2023 r. Komisja Europejska aktywnie współpracowała z kluczowymi partnerami międzynarodowymi w grupie G-7 w celu opracowania zasad i kodeksu postępowania w zakresie sztucznej inteligencji. Te zobowiązania międzynarodowe są zgodne z prawnie wiążącymi przepisami, które są obecnie negocjowane w ramach bardziej kompleksowego aktu w sprawie sztucznej inteligencji (unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji), który będzie miał zastosowanie w UE.

Celem pakietu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i praw podstawowych obywatelom i przedsiębiorstwom, przy jednoczesnym wzmocnieniu upowszechnienia sztucznej inteligencji, inwestycji i innowacji w całej UE. Akt w sprawie sztucznej inteligencji zapewni oparte na analizie ryzyka, prawnie wiążące przepisy dotyczące systemów sztucznej inteligencji, które są wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na rynku unijnym.

Więcej informacji

Wspólne oświadczenie przywódców grupy G-7

Międzynarodowe wytyczne G-7 w zakresie sztucznej inteligencji

Międzynarodowy kodeks postępowania w zakresie sztucznej inteligencji grupy G-7

Wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie sztucznej inteligencji