Komitet inwestycyjny toruje drogę pierwszym projektom InvestEU wspieranym przez EBOR i ukierunkowanym na ekologiczną mobilność i energię

Na zrównoważone projekty przeznaczona zostanie kwota ponad 1,1 mld euro, przy wsparciu 150 mln euro w formie gwarancji InvestEU

  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Komisja Europejska współpracują w ramach Programu InvestEU, aby pomóc poszczególnym krajom UE w osiągnięciu ich pełnego potencjału ekologicznego
  • Nowe inwestycje przyspieszą realizację ekologicznych i zrównoważonych projektów w sektorach gminnym, transportowym i energetycznym
  • Środki przeznaczone zostaną dla Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier

W piątek 24 marca 2023 r. Komitet Inwestycyjny InvestEU zatwierdził gwarancje o wartości sięgającej 150 mln euro w formie umów ramowych w sprawie pierwszych operacji EBOR. Jest to element podpisanej przez Komisję Europejską i EBOR umowy w sprawie gwarancji InvestEU o wartości do 450 mln euro.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wspierany przez program InvestEU, uruchomi kwotę ponad 1,1 mld euro na finansowanie w drodze inwestycji bezpośrednich lub z pomocą pośredników finansowych. Dzięki temu państwa UE, w których prowadzi działalność EBOR, zyskają pomoc pozwalającą im na osiągnięcie pełnego potencjału ekologicznego. EBOR będzie wspierał projekty inwestycyjne mające na celu poprawę zrównoważonego rozwoju i zminimalizowanie wpływu na środowisko.

Nowe finansowanie pobudzi zielone i zrównoważone inwestycje w sektorach gminnym, transportowym i energetycznym; jest to odpowiedź na wyzwania związane ze środowiskiem naturalnym.

Przyczyni się ono również do skutecznego przeprowadzenia programu EBOR „Zielone miasta”, który jest realizowany na ponad 50 obszarach miejskich i który przyspieszy ekologiczną transformację. Finansowanie pomoże w odbudowie po pandemii COVID-19, wyeliminuje luki w infrastrukturze oraz poprawi konkurencyjność i konwergencję społeczno-gospodarczą wymienionych państw UE.

Co więcej, instytucje finansowe w wymienionych państwach będą mogły udzielać pożyczek na finansowanie inwestycji w obszarze zrównoważonego transportu, efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i budynków mieszkalnych. Dzięki temu możliwe będzie poczynienie oszczędności energii i zredukowanie emisji CO2 w budownictwie i w sektorze transportu.

I wreszcie, dzięki pomocy ze strony InvestEU EBOR będzie również wspierać ekologiczne inwestycje w szerokim zakresie projektów przemysłowych i infrastrukturalnych. Wsparcie to skoncentruje się na prywatnych przedsiębiorstwach borykających się z rosnącymi kosztami najnowszych technologii, wyższym postrzeganym ryzykiem oraz brakiem dostępnego finansowania.

Projekty, które – zgodnie z założeniami – będą w tym kontekście finansowane, obejmują efektywność energetyczną i zasobooszczędność w przemyśle i handlu, inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu, ekologiczne budynki, zrównoważone produkty żywnościowe, energię odnawialną, magazynowanie energii i sieci energetyczne, wodę i ścieki oraz transport niskoemisyjny i miejski.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział:  Z radością przyjmuję te pierwsze umowy ramowe EBOR, wspierane przez gwarancje InvestEU. Dzięki temu państwa UE w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Grecja uwolnią swój pełny potencjał prowadzący do ekologicznego wzrostu gospodarczego i zrównoważenia środowiskowego. Umowy pomogą w realizacji zielonych inwestycji w sektorze gminnym, energii i transportu, wzmocnią konkurencyjność i przyczynią się do zwiększenia konwergencji społeczno-gospodarczej. InvestEU odgrywa kluczową rolę w mobilizowaniu inwestycji w całej UE i w promowaniu zrównoważonej i odpornej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. EBOR jest naszym ważnym i wiarygodnym partnerem w osiąganiu tych priorytetów.

Komisarz do spraw gospodarki, Paolo Gentiloni, powiedział: InvestEU wspiera inwestycje na terytorium całej UE, co pomoże nam w realizacji naszych wspólnych priorytetów. A żaden priorytet nie jest pilniejszy niż stworzenie bardziej ekologicznej i bardziej zrównoważonej Europy. Zatwierdzenie gwarancji dowodzi korzyści płynących z tego, że naszym partnerem wykonawczym w InvestEU jest właśnie EBOR. Razem zapewnimy, że InvestEU przyczyni się do przekształcenia kluczowych projektów inwestycyjnych w rzeczywistość i pomoże w dokonaniu się ekologicznej transformacji.

Prezes EBOR, Odile Renaud-Basso, powiedziała: Cieszę się, że nasze partnerstwo z Komisją Europejską doprowadzi do bardziej zrównoważonych i ekologicznych inwestycji w całej UE. EBOR wykorzysta swoją wiedzę fachową w zakresie sektora prywatnego i polityki, aby przyczynić się do szybkiego przejścia do zielonej gospodarki w państwach UE, w których inwestujemy – w szczególności w sektorach gminnym, przemysłowym i MŚP.

Kontekst

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska i EBOR podpisały umowę w sprawie gwarancji InvestEU o wartości sięgającej kwoty 450 mln euro. Dzięki umowie EBOR uwolni środki finansowe w wysokości do 2,1 mld euro na inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, zieloną gospodarkę i transformację cyfrową, a także na innowacje i badania w UE.

Ponadto, w ramach Programu InvestEU Komisja Europejska i EBOR podpisały w lutym 2023 r. umowę o wartości sięgającej 60 mln EUR w formie wsparcia doradczego na rzecz infrastruktury, cyfryzacji i innowacyjnych projektów inwestycyjnych w państwach UE, w których EBOR prowadzi działalność, a mianowicie w Bułgarii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Estonii, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii, Republice Słowackiej i Słowenii.

Program InvestEU zapewni UE ważne długoterminowe finansowanie przez pozyskanie znacznych środków prywatnych i publicznych na wsparcie trwałej odbudowy. Pomoże również uruchomić inwestycje prywatne na rzecz priorytetów politycznych UE, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. Program składa się z trzech elementów, są to: Fundusz InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i portal InvestEU. Fundusz InvestEU będzie wdrażany za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy zainwestują w projekty z wykorzystaniem gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld EUR. Cała gwarancja budżetowa wesprze projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych, zwiększy ich zdolność do ponoszenia ryzyka, a tym samym uruchomi dodatkowe inwestycje na kwotę co najmniej 372 mld euro.

Więcej informacji

Program InvestEU: Komisja podpisuje umowę z EBOR w celu uwolnienia 2,1 mld euro z przeznaczeniem na zrównoważoną infrastrukturę, zieloną gospodarkę i transformację cyfrową

Pytania i odpowiedzi: InvestEU

InvestEU

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju