Pogłębianie strategicznego zaangażowania w handlu i technologii głównym celem pierwszego posiedzenia Rady UE–Indie ds. Handlu i Technologii

Dziś w Brukseli Unia Europejska i Indie spotkały się na pierwszym posiedzeniu ministerialnym Rady UE–Indie ds. Handlu i Technologii (ang. Trade and Technology Council, TTC).

TTC jest najważniejszym forum, które umożliwia tym partnerom współpracę nad pogłębianiem partnerstwa strategicznego w dziedzinie handlu i technologii. Geostrategiczne wyzwania wzmocniły wspólny interes UE i Indii, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju, w oparciu o wspólne wartości. TTC przyczyni się do rozwoju obustronnej wymiany handlowej między UE i Indiami, której wartość w 2022 r. wyniosła 120 miliardów euro za obrót towarami, co ustanowiło najwyższy wynik w historii. W 2022 r. wartość produktów i usług cyfrowych będących przedmiotem wymiany handlowej wyniosła 17 miliardów euro.

Posiedzeniu ministerialnemu przewodniczyli: po stronie UE wiceprzewodniczący wykonawczy Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis, a po stronie Indii – minister spraw zagranicznych Subrahmanyam Jaishankar, minister handlu i przemysłu Piyush Goyal oraz minister stanu ds. rozwoju umiejętności, przedsiębiorczości oraz elektroniki i technologii informacyjnych Rajeev Chandrasekhar. W posiedzeniu uczestniczyli także wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell oraz komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Najważniejsze ustalenia

TTC została powołana przez UE i Indie do pełnienia funkcji platformy koordynacyjnej w sprawach związanych z najważniejszymi wyzwaniami w dziedzinie handlu, zaufanej technologii i bezpieczeństwa. Prace na posiedzeniu ministerialnym Rady odbywały się w trzech grupach roboczych.

Grupa robocza ds. technologii strategicznych, zarządzania cyfrowego i łączności cyfrowej

Unia Europejska i Indie będą współpracować w obszarze badań i rozwoju informatyki kwantowej i obliczeń wielkiej skali, aby wspólnie zaradzić wyzwaniom takim jak zmiana klimatu i katastrofy naturalne, a także w celu poprawy jakości ochrony zdrowia dzięki wykorzystaniu medycyny spersonalizowanej. Obie strony partnerskie zobowiązały się do kooperacji w zakresie godnej zaufania sztucznej inteligencji i dostosowania swoich polityk w odniesieniu do strategicznego sektora półprzewodników na podstawie protokołu ustaleń stworzonego specjalnie w tym celu. UE oraz Indie podejmą prace na rzecz zlikwidowania luki w umiejętnościach cyfrowych oraz promowania wymiany kompetencji cyfrowych. Podejmą także działania standaryzujące w kwestii sieci 5G, telekomunikacji oraz internetu rzeczy. Wzmocnią interoperacyjność swoich cyfrowych infrastruktur publicznych i będą wspierać bezpieczne i chroniące prywatność rozwiązania na rzecz krajów rozwijających się.

Grupa robocza ds. ekologicznych i czystych technologii energetycznych

Współpraca w zakresie badań naukowych i innowacji jest postrzegana jako ważne narzędzie uwalniania potencjału, a także wprowadza na rynek nowe, zrównoważone technologie. Celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a Indie chcą zrealizować ten cel do roku 2070. Aby tego dokonać, obie strony partnerskie będą pobudzać innowacje i zwiększać wysiłki badawcze z uwzględnieniem bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Zarówno Unia, jak i Indie w centrum swojej kooperacji postawią przede wszystkim kwestie gospodarki ściekami, w tym śmieciami z tworzyw sztucznych oraz odpadami zanieczyszczonymi wodorem; recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych oraz wypracowaniu norm w drodze badań przednormalizacyjnych. Współpraca w tych kwestiach powinna także wzmocnić znaczenie start-upów i rolę kształcenia umiejętności i możliwości.

Grupa robocza ds. handlu, inwestycji i odpornych łańcuchów wartości

Unia Europejska oraz Indie postanowiły zacieśnić współpracę nad odpornymi łańcuchami wartości, pogłębić starania w celu rozwiązania obustronnych problemów związanych z dostępem do rynku, a także zintensyfikować wymianę informacji o swoich mechanizmach monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zmierzą się także z zagadnieniami wielostronnej wymiany handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem Światowej Organizacji Handlu. Ponadto strony zobowiązały się do większego zaangażowania w środki dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla.

Prace w ramach TTC będą postępować równocześnie z trwającymi negocjacjami na temat kompleksowych umów dotyczących handlu, ochrony inwestycji oraz oznaczeń geograficznych, które mają na celu maksymalizację naszego znaczącego – choć w większości niewykorzystanego – potencjału handlowego oraz inwestycyjnego.

Dalsze działania

Posiedzenia ministerialne Rady ds. Handlu i Technologii będą się odbywać co najmniej raz w roku naprzemiennie w UE i Indiach. Grupy robocze będą spotykać się regularnie w okresach niezajętych przez posiedzenia ministerialne, aby realizować wspomniane priorytety polityczne. Następne posiedzenie ministerialne planowane jest na początek 2024 r. i odbędzie się w Indiach.

Przebieg procedury

Partnerstwo z Indiami to jedna z najważniejszych relacji międzynarodowych w nadchodzącym dziesięcioleciu, a wzmocnienie tego partnerstwa, w tym poprzez Radę ds. Handlu i Technologii, to jedno z najważniejszych zadań.

Unia Europejska i Indie mogą już poszczycić się silną relacją handlową. Unia jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Indii – w 2022 r. wartość wymiany handlowej między tymi państwami wyniosła 120 miliardów euro, czyli 10,8% obrotu handlowego Indii ogółem. Indie są dziesiątym największym partnerem handlowym Unii Europejskiej i odpowiadają za 2% handlu towarami w UE ogółem. Wartość handlu usługami między UE a Indiami wyniosła w 2021 r. 40 miliardów euro.

Pierwsze posiedzenie ministerialne poprzedziła inauguracja mająca miejsce 6 lutego 2023 r. oraz oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Indii Narendry Modiego wydane 25 kwietnia 2022 r. w Nowym Delhi.

Rada UE–Indie ds. Handlu i Technologii jest pierwszym dwustronnym forum w przypadku Indii i drugim w przypadku UE. W czerwcu 2021 r. Radę ds. Handlu i Technologii powołały Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Będzie ona stanowić uzupełnienie partnerstw cyfrowych zawiązanych wcześniej z partnerami azjatyckimi w ramach unijnej strategii współpracy w regionie Indo-Pacyfiku.

Dodatkowe informacje

Wspólne oświadczenie Rady UE–Indie ds. Handlu i Technologii

Zestawienie informacji