Tag: walka z ubóstwem

Dochód minimalny w Unii do poprawy

Komisja wzywa państwa członkowskie do unowocześnienia systemów dochodu minimalnego, by ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne w Europie. Analiza systemów dochodu minimalnego w państwach członkowskich, pokazuje, że nie zawsze są odpowiednie, docierają do wszystkich potrzebujących i motywują ich do powrotu na rynek pracy We wniosku dotyczącym zalecenia Rady w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego aktywne włączenie określono sposób, […]

Read More