Dane podróżnych lepiej monitorowane

Unia bezpieczeństwa: KE proponuje przepisy w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą, aby ułatwić zarządzanie granicami zewnętrznymi i zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne.

Dane podróżnych lepiej monitorowane

Komisja przedstawia wnioski dotyczące dwóch nowych rozporządzeń, dzięki którym będzie można skuteczniej wykorzystywać dane pasażera przekazywane przed podróżą (API). Wnioski te należą do kluczowych działań określonych w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa. Jak wykazano w piątym sprawozdaniu z postępów prac w zakresie unii bezpieczeństwa, UE kontynuuje postępy we wzmacnianiu swojej ogólnej struktury bezpieczeństwa, której celem jest zwiększenie ochrony obywateli UE. W sprawozdaniu podkreślono trzy lata znacznych postępów we wdrażaniu strategii w zakresie unii bezpieczeństwa. Pokazuje to, że poczyniono istotne kroki w kierunku wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami fizycznymi, cybernetycznymi i hybrydowymi, zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania radykalizacji postaw, a także walki z przestępczością zorganizowaną.

Informacje na temat podróżnych przyczyniły się do usprawnienia kontroli granicznych, ograniczenia nielegalnej migracji oraz zidentyfikowania osób stwarzających ryzyko dla bezpieczeństwa. Każdego roku ponad miliard pasażerów wjeżdża do UE, wyjeżdża z niej lub podróżuje na jej terytorium. Nowe przepisy poprawią wykorzystanie danych API do przeprowadzania kontroli pasażerów przed ich przybyciem na granice zewnętrzne. Nowe przepisy pozwolą również na skuteczniejsze zwalczanie poważnej przestępczości i terroryzmu w UE. Wyeliminuje to istotną lukę w obecnych ramach prawnych, a jednocześnie pozwoli utrzymać unijne standardy w zakresie ochrony i przekazywania danych.

Komisja złożyła też dziś sprawozdanie z trzech lat znacznych postępów we wdrażaniu strategii w zakresie unii bezpieczeństwa i zaproponowała nowy plan działania dotyczący nielegalnego handlu dobrami kultury, który wciąż jest jedną z najbardziej dochodowych form działalności zorganizowanych grup przestępczych.

Nowe zasady dotyczące API wprowadzą:

  • jednolite przepisy dotyczące gromadzenia danych API. W nowych przepisach określono zamknięty wykaz elementów danych API, sposoby gromadzenia tych danych oraz pojedynczy punkt ich przekazywania;
  • obowiązkowe gromadzenie danych API do celów zarządzania granicami i zwalczania nielegalnej imigracji w odniesieniu do wszystkich lotów przybywających do strefy Schengen. Ułatwi to podróżowanie do strefy Schengen dzięki skróceniu czasu procedury bezpośredniej odprawy granicznej przy zejściu na ląd. obowiązkowe gromadzenie danych API do celów egzekwowania prawa w odniesieniu do wszystkich lotów przybywających do UE i odlatujących z jej terytorium, a także do wybranych lotów w obrębie UE. Dane API do takich celów są gromadzone z pełnym poszanowaniem unijnych przepisów o ochronie danych osobowych;
  • lepszą jakość danych API, ponieważ przewoźnicy lotniczy będą musieli je gromadzić wyłącznie w sposób zautomatyzowany.
  • usprawnione przekazywanie danych API przez przewoźników lotniczych organom krajowym za pośrednictwem nowego routera, którym będzie zarządzać agencja unijna – eu-LISA. To rozwiązanie techniczne jest zgodne ze środkami ochrony danych osobowych, ponieważ będzie służyć jedynie do przekazywania danych API, bez ich przechowywania.

Dalsze działania

Teraz Parlament Europejski i Rada zajmą się rozpatrzeniem przedłożonego wniosku. Po przyjęciu przepisów będą one bezpośrednio stosowane w całej UE. Wnioski stanowią uzupełnienie innych unijnych systemów i inicjatyw w dziedzinie zarządzania granicami i bezpieczeństwa, których wprowadzenie przewidziano na 2023 r. (m.in. systemu wjazdu/wyjazdu i europejskiego systemu informacji o podróży). Oczekuje się, że nowe przepisy dotyczące gromadzenia i przekazywania danych API będą w pełni stosowane od 2028 r. Po wdrożeniu routera, co ma nastąpić do 2026 r., organy publiczne i przewoźnicy lotniczy będą mieli dwa lata na dostosowanie się do nowych wymogów i przetestowanie routera, zanim korzystanie z niego stanie się obowiązkowe.

Poprawa cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałanie radykalizacji postaw, walka z przestępczością zorganizowaną – po trzech latach urzędowania obecnej Komisji UE stale dąży do zbudowania skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa. Przedstawiamy dziś nowe przepisy dotyczące danych pasażera przekazywanych przed podróżą, które jeszcze bardziej wzmocnią zarządzanie granicami zewnętrznymi i pomogą krajowym organom ścigania w zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu. Publikujemy również nowy plan działania dotyczący nielegalnego handlu dobrami kultury. Jego celem jest zwalczanie tego lukratywnego przestępstwa i ochrona dziedzictwa kulturowego – Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia – 13/12/2022.

Robimy dziś kolejny krok w kierunku inteligentniejszych granic i skuteczniejszej walki z przestępczością. Dzięki nowemu systemowi API straż graniczna będzie wiedzieć, kto znajduje się na pokładzie samolotu przybywającego do Unii Europejskiej, a funkcjonariusze policji będą w stanie wyeliminować problem różnic między zakupem biletu a faktycznym lotem, uniemożliwiając przestępcom wykorzystywanie szarych stref. Nowy przejrzysty system będzie chronił Unię i dane osobowe naszych obywateli –Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych – 13/12/2022.

Kontekst

Przetwarzanie danych API stanowi skuteczne narzędzie przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem pasażerów lotniczych, umożliwiając przyspieszenie procedur po przybyciu oraz przeznaczenie większych zasobów i czasu na identyfikację podróżnych, którzy wymagają dalszej uwagi.

W UE dyrektywa API zobowiązuje przewoźników lotniczych do tego, aby na żądanie organów państwa członkowskiego UE, do którego udaje się pasażer, przekazywać im przed odlotem jego dane API. Dotyczy to lotów przybywających z państwa trzeciego i służy skuteczniejszej kontroli granicznej i zwalczaniu nielegalnej migracji. Zmianę dyrektywy zapowiedziano w programie prac Komisji na 2022 r. oraz w komunikacie w sprawie Schengen z czerwca 2021 r. Dwa nowe rozporządzenia zastąpią dyrektywę w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą z 2004 r.

Wyniki przeprowadzonej w 2020 r. oceny dyrektywy API pokazały, że obecne przepisy dotyczące gromadzenia danych API w UE nie są już adekwatne do zakładanych celów. Przedstawiane dziś wnioski stanowią odpowiedź na potrzebę harmonizacji i doprecyzowania sposobu gromadzenia danych API w całej UE. Odzwierciedlają one również użyteczność połączenia danych API i PNR w celu zwiększenia wiarygodności i skuteczności danych PNR jako narzędzia egzekwowania prawa.

Oprócz danych API, gromadzonych w momencie odprawy i wejścia na pokład samolotu, przewoźnicy lotniczy gromadzą również – w momencie rezerwacji lotu lub zakupu biletu lotniczego – dane dotyczące przelotu pasażera (PNR). Jest to osobny zestaw informacji, gromadzony przez linie lotnicze w ramach ich normalnej działalności. Przekazywanie danych PNR organom krajowym, a następnie ich wykorzystywanie, jest regulowane w UE odrębnymi ramami prawnymi – dyrektywą w sprawie danych PNR przyjętą w 2016 r.