Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę wzywającą do reformy przepisów dotyczących azylu i migracji

Komisja podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”.

Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do opracowania nowego systemu dobrowolnego rozmieszczania osób ubiegających się o azyl w całej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej solidarności między państwami członkowskimi. Apelują również o wprowadzenie wiążących standardów recepcyjnych gwarantujących godne warunki życia osobom ubiegającym się o azyl w całej UE, na przykład w odniesieniu do żywności, zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji i pracy.

Decyzja o rejestracji ma charakter prawny i nie przesądza o ostatecznych prawnych i politycznych wnioskach Komisji dotyczących tej inicjatywy ani o działaniach, jakie zamierza ona podjąć, jeżeli inicjatywa uzyska niezbędne poparcie.

Inicjatywa spełnia wymogi formalne, dlatego Komisja uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie Komisja nie zbadała jeszcze wniosku pod względem merytorycznym.

Treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być rozumiana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji.

Dalsze działania

Od dzisiejszej rejestracji organizatorzy mają sześć miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od momentu wprowadzenia mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 125 wniosków o zarejestrowanie inicjatyw, z których 98 spełniało warunki konieczne do rejestracji. Dzisiejsza decyzja dotyczy drugiej inicjatywy zarejestrowanej w bieżącym roku.

Więcej informacji

„Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”

Europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Kampania #EUTakeTheInitiative