Komisja proponuje uproszczone i jaśniejsze przepisy, m.in. w sprawie cyfrowych rozwiązań, dotyczące detergentów na jednolitym rynku

Komisja przedstawiła dziś wniosek dotyczący zmienionego rozporządzenia w sprawie detergentów, w którym uproszczono i dostosowano obecne przepisy do przyszłych wyzwań, aby lepiej chronić zdrowie i środowisko, a także zapewnić lepsze funkcjonowanie jednolitego rynku detergentów. Zmienione przepisy obejmują nowe innowacyjne produkty, takie jak detergenty zawierające mikroorganizmy, a także nowe zrównoważone praktyki, takie jak sprzedaż detergentów do ponownego napełniania. Nowe przepisy wprowadzają również etykietowanie cyfrowe i paszport produktu dla detergentów i środków powierzchniowo czynnych.

Wniosek aktualizuje obowiązujące przepisy zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz niedawno przyjętego komunikatu Komisji w sprawie długoterminowej konkurencyjności UE.

Głównymi celami wniosku będą:

  • Uproszczenie przepisów dotyczących rynku poprzez zniesienie szeregu wymogów, które staną się teraz niepotrzebne lub zbędne: m.in.: (i) obowiązku przedstawienia arkusza danych składników w odniesieniu do detergentów niebezpiecznych; (ii) obowiązkowej interwencji zatwierdzonych laboratoriów, które musiały przeprowadzać badania zgodnie z rozporządzeniem; (iii) możliwości złożenia wniosku o odstępstwo w odniesieniu do środków powierzchniowo czynnych, które nie spełniają kryterium biodegradacji całkowitej; oraz (iv) obowiązku posiadania przez producentów detergentów i środków powierzchniowo czynnych siedziby w Unii. Ponadto uproszczone i usprawnione zostanie etykietowanie, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne dla branży detergentów, a jednocześnie ułatwić użytkownikom końcowym zrozumienie etykiet.
  • Wprowadzenie dobrowolnego etykietowania cyfrowego: we wniosku wprowadza się rozróżnienie między produktami w opakowaniach a produktami sprzedawanymi do ponownego napełniania. W przypadku produktów w opakowaniach podmioty gospodarcze mogą się zdecydować na przeniesienie niektórych obowiązkowych informacji na etykietę cyfrową w połączeniu z etykietą fizyczną. A w przypadku produktów sprzedawanych do ponownego napełniania będzie istniała możliwość podawania wszystkich informacji w postaci etykiety cyfrowej, z wyjątkiem instrukcji dla konsumentów dotyczących dozowania detergentów przeznaczonych do prania. Wprowadzenie etykietowania cyfrowego zmniejszy obciążenia i koszty dla przemysłu oraz zapewni konsumentom i użytkownikom profesjonalnym łatwiejsze stosowanie i zrozumienie.
  • Ułatwienie sprzedaży innowacyjnych produktów bezpiecznych: sektor detergentów opracował niedawno nowe innowacyjne środki czyszczące, które polegają na działaniu mikroorganizmów. Ponieważ mikroorganizmy te mogą stanowić obiecujące alternatywy dla szkodliwych substancji chemicznych, w zmienionym rozporządzeniu wprowadzone zostaną wymogi bezpieczeństwa dotyczące mikroorganizmów w detergentach oraz obowiązek umieszczania przez producentów informacji o obecności mikroorganizmów w detergentach na etykietach, tak aby konsumenci byli lepiej poinformowani. Pozwoli to nie tylko na swobodny przepływ tych produktów na jednolitym rynku, ale przyczyni się również do ochrony zdrowia i środowiska.
  • Wzmocnienie zrównoważonego charakteru i bezpieczeństwa poprzez jasne zasady dotyczące detergentów do ponownego napełniania: we wniosku zapewniono, aby konsumenci otrzymywali niezbędne informacje przy zakupie detergentów do ponownego napełniania. We wniosku sprecyzowano, że detergenty do ponownego napełniania podlegają tym samym przepisom co detergenty w opakowaniach. Wniosek wprowadza również dobrowolne cyfrowe etykietowanie detergentów do ponownego napełniania jako sposób dalszego ułatwienia tej zrównoważonej praktyki, dzięki której mamy mniejszą liczbę opakowań i odpadów opakowaniowych.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów:  wprowadzenie paszportu produktu wzmocni nadzór rynku i zagwarantuje, że na jednolity rynek wprowadzane będą tylko bezpieczne detergenty zgodne z naszymi przepisami. W przypadku gdy detergenty i środki powierzchniowo czynne będą zgłaszane na granicach UE w centralnym rejestrze Komisji trzeba będzie umieścić odniesienie do paszportu produktu, a następnie zgłosić to w urzędzie celnym. Inspektorzy krajowi będą nadal odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli produktów, chociaż nowy system informatyczny będzie sprawdzał wszystkie cyfrowe paszporty produktów na granicach zewnętrznych.

Co dalej?

Wniosek Komisji zmieniający rozporządzenie w sprawie detergentów będzie teraz wymagał zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Kontekst

Branża detergentów jest ważnym podsektorem europejskiego przemysłu chemicznego, odpowiadającym w 2018 r. za około 4,2 % wartości produkcji całego sektora chemikaliów. Całkowita wartość rynkowa europejskiej branży detergentów w 2020 r. wyniosła 41,2 mld euro. Wytwarzanie produktów na cały rynek, który obejmuje zarówno produkty konsumpcyjne, jak i profesjonalne, odbywa się w około 700 odrębnych zakładach w całej Europie.

W rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów („rozporządzenie w sprawie detergentów”) ustanowiono zasady, które muszą spełniać detergenty, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu w UE.

W 2019 r. w ocenie rozporządzenia przeprowadzonej przez Komisję stwierdzono pewne niedociągnięcia i obszary wymagające dalszej poprawy. Jednym z głównych obszarów wymagających poprawy było nakładanie się przepisów rozporządzenia w sprawie detergentów i innych aktów prawnych UE dotyczących chemikaliów, w szczególności rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (rozporządzenie CLP), rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych i rozporządzenia REACH. Nakładanie się tych przepisów często prowadzi do powielania wymogów dotyczących etykietowania detergentów, co stanowi niepotrzebne obciążenie dla branży detergentów i zagraża skutecznemu informowaniu konsumentów o bezpieczeństwie i stosowaniu. W ocenie stwierdzono, że wykorzystanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych do przekazywania takich informacji nie jest obecnie optymalne.

Więcej informacji

Projekt rozporządzenia w sprawie detergentów

Subskrybuj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.