Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – rusza czwarta edycja konkursu!

Jest nam niezwykle miło zainaugurować IV edycję wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Przyszłość Polski i Europy w twoich rękach – Jaką przyszłość wybierzesz?

Konkurs jest organizowany oddzielnie dla:
a) klasy VI-VII szkół podstawowych, b) klasy VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:
– inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania dziejów Polski na tle historii Europy;
– rozwijanie u uczniów zainteresowania historią Polski i dniem dzisiejszym oraz przyszłością Unii Europejskiej;
– kształtowanie postawy poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym Polski);
– umożliwienie uczniom konfrontacji posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami;
– kształtowanie postawy poszanowania symboli narodowych, w tym ojczystych oraz symboli Unii Europejskiej;
– kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw tolerancji, otwartości i poszanowania wobec innych wyznań, religii, narodowości, ras i kultur;
– kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy;
– kreowanie myślenia historycznego: świadomości historycznej tj. wiedzy i wyobrażeń o roli człowieka w dziejach, roli własnego narodu na tle historii ogólnej;
– promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią – znawców dziejów ojczystych, którzy uczą się analizować i krytycznie oceniać przeszłość oraz współczesność;
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach;
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji w internecie oraz oceny ich wiarygodności;
– rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo–skutkowych i kształtowanie wyobraźni;
– wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie rozwijania zdolności i talentów dzieci i młodzieży.

Tematyka konkursu:
– Geneza i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XVI w.) – (klasy VI-VII i VIII),
– Geneza i współczesność Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fake newsów w kontekście UE, czyli zmierzenia się z najbardziej rozpowszechnionymi mitami oraz tematyki Europejskiego Zielonego Ładu – (klasy VI-VII i VIII),
– Narodziny i rozwój Polskiego Państwa Podziemnego – Armia Krajowa (1939-1945) – (klasy VIII).

Więcej informacji:

Regulamin konkursu

Krzyżówki: kl. VI- VII

Zestaw tematów: kl. VI – VII

Krzyżówki: kl. VIII

Zestaw tematów: kl. VIII

Karta zgłoszeniowa

Zgoda wizerunkowa – nieletni