„Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością” – jak UE zwalcza dyskryminację i dąży do równości

Nadeszła chwila, by pokazać młodym ludziom, ze możemy zbudować kontynent, na którym mogą być sobą, kochać, kogo chcą, i mierzyć tak wysoko, jak tylko zapragną. – Ursula von der Leyen, Orędzie o stanie Unii 2023

 

W Polsce stopniowo poprawiają się wskaźniki dotyczące eliminowania dyskryminacji z życia społecznego, jednak tempo zmian jest powolne na tle pozostałych krajów UE. Pod względem równości płci, mimo wzrostu pozycji Polski w Gender Equality Index, pozostajemy na 18 miejscu wśród państw wspólnoty – piszą autorzy raportu „Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością”, przygotowanego na zlecenie Przedstawicielstwa KE w Polsce, który został dzisiaj opublikowany.

Zasada równości i niedyskryminacji wpisana jest unijne traktaty a dążenie do jej urzeczywistnienia jest celem postawionym zarówno przed UE, jak i jej państwami członkowskimi. W ostatnich latach nastąpiła znacząca intensyfikacja działań w tym zakresie, co było jednym z priorytetów Komisji pod przewodnictwem Urszuli von der Leyen.

Raport „Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością” podsumowuje działania Komisji Europejskiej na rzecz budowy Unii równości, czyli zwalczania dyskryminacji i osiągania równości w pięciu obszarach tematycznych: równość płci, równość osób LGBTIG, prawa osób z niepełnosprawnościami, zwalczanie rasizmu, równouprawnienie Romów. Jego autorzy – dr hab. Aleksandra Szczerba prof. AJP, dr Anna Drabarz oraz dr hab. Marcin Szewczyk prof. WSIiZ – dokonali analizy stanu początkowego oraz celowych założeń poszczególnych strategii UE wspierających gwarantowany przez traktaty zakaz dyskryminacji. Celem było ukazanie całokształtu działań KE w tym zakresie, a także przedstawienie rekomendacji dla Polski, uwzględniając postęp dokonany w każdym z problemowych obszarów.

W kwestii poszanowania praw osób LGBT+ Polska niezmiennie jest na ostatniej pozycji. Usługi społeczne nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Romowie spotykają się z codzienną dyskryminacją i są w dużo gorszej sytuacji ekonomicznej niż reszta społeczeństwa. W zakresie rasizmu Polska wciąż nie przyjęła efektywnej krajowej strategii, zaś niemalże we wszystkich opisywanych obszarach potrzebny jest przegląd i zmiana polskiego prawa.

Równolegle z publikacją raportu rozpoczyna się cykl organizowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej warsztatów tematycznych. Pierwszy, poświęcony równouprawnieniu płci, odbędzie się jutro, kolejne zorganizowane zostaną w maju (temat: „Równość osób LBGTIQ”) i październiku (tematy: „Prawa osób z niepełnosprawnościami” oraz „Zwalczanie rasizmu i równouprawnienie Romów”).

 

Raport można pobrać tutaj.

Więcej informacji na stronie: https://poland.representation.ec.europa.eu/news/raport-unia-rownosci-miedzy-zalozeniami-rzeczywistoscia-2024-03-08_pl