1,25 mld euro z programu „Horyzont Europa” na wsparcie najnowocześniejszych badań w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”

Komisja ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków o wartości ponad 1,25 mld euro na wsparcie badań naukowych w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) – części unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. W ramach finansowania opracowane zostaną doskonałe programy doktoranckie i podoktoranckie oraz wsparcie wspólnych projektów w zakresie badań naukowych i innowacji.

Finansowanie będzie wspierać i zapewniać miejsca pracy około 10000 utalentowanych naukowców z całego świata na wszystkich etapach kariery za pomocą projektów badawczych obejmujących wszystkie dziedziny. Wspierani naukowcy będą mogli prowadzić badania przy jednoczesnym nabywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu kariery zawodowej w UE i poza nią.

Tegoroczna runda finansowania rozpocznie się od otwarcia w tym tygodniu trzech zaproszeń do składania wniosków:

  • Stypendia podoktoranckie MSCA pomagają doświadczonym naukowcom zdobyć nowe umiejętności, rozwijać karierę zawodową i zdobyć międzynarodowe, interdyscyplinarne i międzysektorowe doświadczenie dzięki pracy za granicą. Te prestiżowe stypendia stanowią krok w karierze naukowców, umożliwiając im prowadzenie najnowocześniejszych badań oraz współpracę z czołowymi zespołami i osobistościami naukowymi. Zaproszenie do składania wniosków, którego budżet wynosi 417,2 mln euro, jest dziś otwarte i zakończy się 11 września.
  • MSCA COFUND pomaga organizacjom w tworzeniu lub doskonaleniu własnych programów kształcenia doktoranckiego i podoktorskiego, których celem jest rekrutacja naukowców i przyciąganie międzynarodowych talentów poprzez współfinansowanie znacznej części ich kosztów. Instytucje korzystające z takiego finansowania muszą uzupełnić je własnymi źródłami finansowania. Program ten rozpowszechnia najlepsze praktyki MSCA, promując wysokie standardy i doskonałe warunki pracy. Zaproszenie do składania wniosków, którego budżet wynosi 104,8 mln euro, jest dziś otwarte i zakończy się 26 września.
  • ramach inicjatywy „Informacje zwrotne dla polityki” 2 mln EUR zostaną przeznaczone na ściślejsze powiązania tematyczne między projektami „Maria Skłodowska-Curie”, zwiększenie widoczności ich wkładu w realizację kluczowych priorytetów polityki UE oraz zbadanie sposobów maksymalizacji oddziaływania programu. Zaproszenie do składania wniosków rozpocznie się 25 kwietnia i zakończy 3 września.

Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną dwa inne ważne zaproszenia do składania wniosków w celu wsparcia doskonałych programów doktoranckich i międzynarodowych wspólnych projektów badawczych:

  • Sieci doktoranckie MSCA wdrażają programy mające na celu rekrutację i szkolenie doktorantów w środowisku akademickim i innych sektorach, w tym w przemyśle, przedsiębiorstwach i administracjach publicznych. Program obejmuje opracowanie wspólnych dyplomów, w tym ewentualnego dyplomu europejskiego. Zaproszenie do składania wniosków, którego budżet wynosi 688,6 mln EUR, zostanie otwarte 29 maja i zamknięte w dniu 27 listopada.
  • Wymiany pracowników MSCA rozwijają międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną wymianę oraz wymianę wiedzy na wszystkich etapach łańcucha innowacji. Zaproszenie do składania wniosków, którego budżet wynosi 99,47 mln EUR, zostanie otwarte 19 września i zamknięte 5 lutego 2025 r.

Zaproszenia do składania wniosków wynikają z przyjęcia w zeszłym tygodniu zmienionego programu prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2025.

Za pośrednictwem systemów finansowania działań „Maria Skłodowska-Curie” program „Horyzont Europa” określa wysokie standardy kariery naukowców i nadal wywiera długotrwały wpływ na europejskie systemy i organizacje w zakresie badań naukowych i innowacji, zacieśniając współpracę oraz zwiększając ich globalną atrakcyjność i widoczność.

Kontekst ogólny

Działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) w ramach programu „Horyzont Europa” finansują doskonałe badania naukowe i innowacje oraz zapewniają kreatywnym naukowcom nową wiedzę i umiejętności dzięki szkoleniom i ekspozycjom ponad granicami, dziedzinami i sektorami społeczno-gospodarczymi. Działania „Maria Skłodowska-Curie” są kamieniem węgielnym europejskiej przestrzeni badawczej, gdyż wspierają karierę naukowców i rozwój umiejętności przekrojowych ponad granicami.

Działania te promują stosowanie zasad Karty naukowca oraz celów europejskich ram kariery naukowej poprzez poprawę warunków rekrutacji i pracy oraz ustanowienie norm dla naukowców. Działania „Maria Skłodowska-Curie” wnoszą również istotny wkład w reformę systemów oceny badań naukowych, promując szeroką definicję doskonałości i zróżnicowanych ścieżek kariery, zgodnie ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do przeprowadzenia procesu zainicjowanego przez Koalicję na rzecz Postępowania Oceny Badań Naukowych (CoARA).

Więcej Informacji

Więcej informacji na temat zaproszeń do składania wniosków w 2024 r.

Zestawienie informacji: Działania „Maria Skłodowska-Curie” na lata 2021–2027: Rozwój talentów, wspieranie postępów w badaniach naukowych

Zestawienie informacji: Działania „Maria Skłodowska-Curie”: Ponad 25 lat europejskiego wsparcia dla pracy naukowców

Zmieniony program prac „Maria Skłodowska-Curie” na lata 2023–2025