Sprawozdanie krajowe – Polska 2019 – po spotkaniu

Rzeszów – obok Warszawy, Wrocławia i Katowic – był jednym z polskich miast, w których przedstawiciele Komisji Europejskiej prezentowali mieszkańcom raport na temat polskiej gospodarki pt. „Sprawozdanie krajowe – Polska 2019” opublikowany w ramach Semestru Europejskiego. Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Spotkanie pt. „Gospodarczy sukces Polski – wyzwania na przyszłość. Dyskusja wokół raportu Komisji Europejskiej” adresowane było do osób zainteresowanych polityką gospodarczą oraz polityką spójności po 2021 roku. Fundamentem spotkania był raport krajowy opublikowany w ramach Semestru Europejskiego. Komisję reprezentowali: Michael Stierle, Zastępca Szefa Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych i Finansowych (DG ECFIN) oraz ekonomiści DG ECFIN: Rafał Wielądek, Wojciech Paczyński, Bartłomiej Wiczewski. Po prezentacji rzeszowska publiczność miała możliwość zadawania pytań.

Polska

W raporcie stwierdzono poprawę stanu finansów publicznych i utrzymaniu silnego wzrostu gospodarczego. KE w swym dokumencie potwierdziła także, że stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, a nierówności społeczne maleją. Wśród głównych motorów wzrostu PKB, szacowanego na 5,1 % w 2018 r., wymieniono spożycie gospodarstw domowych i rosnące inwestycje (w tym inwestycje publiczne wspierane z funduszy UE). Wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjały: najlepsza w najnowszej historii Polski sytuacja na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów i rosnąca akcja kredytowa na rzecz gospodarstw domowych. Raport krajowy wskazuje jednak na cztery kluczowe obszary, które muszą zostać zreformowane. Są to: finanse publiczne i podatki, sektor finansowy, rynek pracy edukacja i polityka społecznie oraz konkurencyjność i innowacje.

Do poprawy

W przypadku finansów publicznych wskazano, że niedawno wprowadzone zmiany podatkowe zwiększyły obciążenie administracyjne. Duża liczba nowych wymogów mających na celu skuteczniejszy pobór podatków zwiększa obciążenia administracyjne związane z przestrzeganiem przepisów.  Wskazano także, że system obniżonych stawek VAT jest kosztowny, skomplikowany i może prowadzić do błędów. 

Choć stopa bezrobocia ustabilizowała się na historycznie niskim poziomie, to niedobory pracowników i niekorzystne perspektywy demograficzne uwydatniają wyzwania związane ze zwiększaniem aktywności zawodowej i inwestowaniem w umiejętności. Jednym z wymienionych problemów jest fakt, iż uczestnictwo w rynku pracy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów napotyka na wyzwania. Zmniejszeniu uległo uczestnictwo młodych kobiet w rynku pracy. Problemem jest także niski poziom zatrudnienia osób starszych, a obniżenie wieku emerytalnego dodatkowo pogorszyło sytuację.

W obszarze konkurencyjności i inwestycji wskazano, że inwestycje publiczne odgrywają w Polsce stosunkowo dużą rolę i w znacznym stopniu są finansowane z funduszy UE. Trudniejsza sytuacja ma miejsce na rynku inwestycji prywatnych. Wynika to prawdopodobnie ze wzrostu niepewności. Innowacyjność Polski utrzymuje się na niskim poziomie i rozkłada się nierówno w wymiarze regionalnym. Problemem są także niewystarczająco rozwinięte powiązania między środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami.

Czym jest semestr europejski?

Choć nie ma formalnej definicji Semestru Europejskiego, to proces ten można określić jako próbę połączenia procesu koordynacji budżetu prowadzonej w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu i polityk strukturalnych prowadzonych w ramach strategii wzrostu. Przez proces ten Komisja Europejska inicjuje dyskusje na temat wyzwań inwestycyjnych i priorytetów dla każdego państwa członkowskiego. Samo zjawisko Semestru ewoluuje od 2011, kiedy po raz pierwszy zaprezentowano sprawozdania. Swą nazwę wzięło od pierwszych sześciu miesięcy roku, na które przypada główna część procedury.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej, trzeciego sektora, a także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pracowniczych, akademicy oraz studenci. Partnerami wydarzenia byli: Enterprise Europe Network, Instytut Badań i Analiz Finansowych, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ w Rzeszowie oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Pełny raport w języku polskim można znaleźć >>>tutaj