VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”

EUROPE DIRECT Rzeszów działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zaprasza do udziału uczniów i uczennice klas VII i VIII szkół podstawowych w województwie podkarpackim w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem:
Otwarci na świat: TOLERANCJA – DEMOKRACJA – Jesteśmy na TAK!

Celem konkursu jest:
– inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania dziejów Polski na tle historii Europy;
– rozwijanie u uczniów zainteresowania historią Polski i dniem dzisiejszym oraz przyszłością Unii Europejskiej;
– kształtowanie postawy poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym Polski);
– umożliwienie uczniom konfrontacji posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami;
– kształtowanie postawy poszanowania symboli narodowych, w tym ojczystych oraz symboli Unii Europejskiej;
– kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw tolerancji, otwartości i poszanowania wobec innych wyznań, religii, narodowości, ras i kultur;
– kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy;
– kreowanie myślenia historycznego: świadomości historycznej tj. wiedzy i wyobrażeń o roli człowieka w dziejach, roli własnego narodu na tle historii ogólnej;
– promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią – znawców dziejów ojczystych, którzy uczą się analizować i krytycznie oceniać przeszłość oraz współczesność;
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach;
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji w internecie oraz oceny ich wiarygodności;
– rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo–skutkowych i kształtowanie wyobraźni;
– wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie rozwijania zdolności i talentów dzieci i młodzieży.

Tematyka konkursu:

  1. Historia Polski i Europy w XVI w. – (kl. VII i VIII),
  2. Czym dla Ciebie jest tolerancja ? – (kl. VII i VIII),
  3. Galicja w dobie autonomii (1867-1918). – (kl. VIII),
  4. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. – (kl. VII i VIII),
  5. Parlament Europejski – (kl. VII i VIII).

Informacje o zadaniach konkursowych, polecane materiały oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

Termin nadsyłania prac to 26 lutego 2024 r.

Na zwycięzców czekają nagrody!